ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2012/12/23 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia Roku Wiary (na podstawie www.rokwiary.diecezja.pl):

Pomoce do przeżycia 11 tygodnia Roku Wiary (23-29.12.2012)!

     

Wigilia Narodzenia Pańskiego

Wigilia Bożego Narodzenia, przeżywana w gronie rodzinnym, powinna być w tym Roku Wiary bardziej uroczystą celebracją, w której członkowie rodziny w sposób bardzo świadomy przyjmą przychodzącego na ziemię Syna Bożego i zaproszą Go do swego życia rodzinnego. Poniżej podane są propozycje pewnych elementów celebracyjnych, które mogą ubogacić rodzinne przeżycia. Każda rodzina powinna je dostosować do własnych możliwości.

Opis celebracji

Rodzina przygotowuje dekorację mieszkania oraz przygotowuje stół do spożycia wieczerzy wigilijnej. W wyznaczonym miejscu przygotowane są: Pismo Święte oraz figurka Dzieciątka Jezus.
Modlitwę można przeżywać w taki sposób, jaki rodzina praktykuje od wielu lat, ubogacając ją o podane poniżej elementy. Można również w tym szczególnym Roku Wiary przeżyć całość domowej celebracji według podanego poniżej wzoru. Szczególny akcent w przeżyciu tej celebracji trzeba położyć do wyznanie wiary.

Pomoce do przeżycia celebracji

Znak krzyża i słowo wprowadzające

Jeden z członków rodziny, wyznaczony do prowadzenia celebracji, najlepiej ojciec lub matka, czyni znak krzyża i zaprasza wszystkich do modlitwy. Może to uczynić tymi lub podobnymi słowami:
Każdego roku spotykamy się na uroczystej wieczerzy wigilijnej. Tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, gdyż wraz z całym Kościołem przeżywamy rok wiary. Nie mamy wątpliwości, że Pan Jezus narodził się przed wiekami z Betlejem, ale czasem brakuje nam wiary w to, że mieszka On z nami w naszym domu. Zdarza się, że o tym zapominamy i zachowujemy się, jakby Go nie było. Dlatego dziś chcemy wyznać naszą wiarę w Jego obecność i częściej sobie o tej obecności przypominać. Pierwszym znakiem, który nam to przypomni, jest świeca, którą teraz zapalimy (jest to nasza rodzinna świeca Roku Wiary). Po jej zapaleniu wsłuchamy się w opis narodzenia Pana Jezusa.

Zapalenie świecy

Wyznaczona osoba zapala świecę ustawioną na stole wigilijnym lub w pobliżu choinki. Po zapaleniu mówi słowa: "Światło Chrystusa", a wszyscy odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki".

Odczytanie Ewangelii

Wyznaczona osoba odczytuje fragment Ewangelii mówiący o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-8). Wskazane jest, aby odczytać ten tekst z księgi Pisma Świętego, gdyż po odczytaniu następuje ucałowanie księgi.
Z Ewangelii według Świętego Łukasza: "W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie".
Prowadzący: Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa w Betlejem. Był to opis wydarzeń, które dokonały się ponad dwoma tysiącami lat. Wierzymy, że Syn Boży stał się człowiekiem. Wierzymy również, że przychodzi On dziś do nas i prosi, abyśmy zrobili dla Niego więcej miejsca w naszych sercach i w naszym rodzinnym życiu. Chcemy to uczynić i wyrazimy to zarówno w znakach jak, i w słowach. Ucałujemy Pismo Święte (oraz figurkę Dzieciątka Jezus), a następnie odmówimy Credo i skierujemy do Boga modlitwę.

Uczczenie Pisma Świętego i figury Dzieciątka Jezus

Wszyscy całują księgę Pisma Świętego, które następnie umieszcza się w wyznaczonym miejscu. Dobrze byłoby, aby to było miejsce wyróżnione i aby rodzina do tej świętej Księgi wracała w swoich spotkaniach.
Drugim aktem może być ucałowanie figurki Dzieciątka Jezus, którą wyznaczona osoba wnosi do pokoju, całuje, a następnie przekazuje pozostałym osobom. Po uczczeniu składa się ją pod choinką (lub w innym wybranym miejscu).
W czasie ucałowania można śpiewać kolędę, np.: Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Wyznanie wiary

Prowadzący: Wyznajmy wiarę w Boga, który nas miłuje, troszczy się o nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem.
Wszyscy: Wierzę w Boga.

Modlitwa

Prowadzący: Dziękując Ojcu Niebieskiemu za dar Wcielenia Jego Syna, módlmy się z wiarą:
(Wybrana osoba podaje intencje modlitwy. Do podanych poniżej można dołączyć spontaniczne wezwania. Po każdym wezwaniu wszyscy powtarzają aklamację, np.: "Prosimy Cię, Ojcze!" lub "Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!")
  • O głęboką wiarę dla wszystkich ochrzczonych.
  • O mądrość i odpowiedzialność dla rządzących.
  • O zgodę i pokój na świecie.
  • O miłość i wzajemną pomoc w naszej rodzinie.
  • O wieczne szczęście dla naszych bliskich zmarłych.
  • O błogosławieństwo Boże na Święta, które rozpoczynamy...
Ojcze nasz.
Prowadzący: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zbawicielu, który zamieszkałeś w nazaretańskiej rodzinie, a dziś nawiedzasz naszą rodzinę, którą uczyniłeś domowym Kościołem. Napełnij nas swoim Duchem, abyśmy miłowali Ciebie całym sercem i darzyli siebie nawzajem szczerą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Łamanie się opłatkiem i Wieczerza

Ojciec rodziny bierze teraz talerz, na którym znajdują się opłatki i rozdaje je wszystkim członkom rodziny. Następnie składa życzenia całej rodzinie. Potem następuje łamanie się opłatkiem i wszyscy zasiadają do stołu.
     


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl