ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2012/12/30 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia Roku Wiary (na podstawie www.rokwiary.diecezja.pl):

Pomoce do przeżycia 12 tygodnia Roku Wiary (30.12.2012 - 5.01.2013)!

     

DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Myśli do medytacji, rozmowy
1. Czytania mszalne ukazują nam Boże widzenie życia małżeńskiego i rodzinnego. Takiego rozumienia się uczymy i staramy się nim żyć. Nosimy jednak w sobie skażenie natury, które swoimi korzeniami sięga upadku pierwszych ludzi. Utrudnia nam ono pełne przyjęcie nauki objawionej na temat małżeństwa i życia rodzinnego.
2. Szatan kusząc człowieka, złożył mu obietnicę: "Wtedy otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (Rdz 3,5). Pod wpływem słów kusiciela niewiasta zaczęła inaczej patrzeć na wszystko. Teraz spostrzegła, "że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy" (Rdz 3,6). Gdy zerwała owoc, okazało się jak się nasyciła, czym się ucieszyła i jaką wiedzę zdobyła. Była to szatańska wiedza, która kazała jej patrzeć na Boga, jak na zagrożenie dla szczęścia jej i ich wspólnego życia z mężem. Uznała, że lepiej posłuchać kusiciela, niż być posłuszną Bogu. To nowe widzenie świata dotyczyło także małżeństwa. Było to widzenie obce Bogu, a bliskie kusicielowi. Ta pokusa do dziś zagraża człowiekowi.
3. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię i rozpoczął publiczną działalność, dokonywał wielu cudów. Do tych najczęściej opisywanych przez Ewangelistów należy otwieranie oczu niewidomym. On leczy chorobę, którą na człowieka sprowadził szatan, a która ma charakter zaślepienia nie pozwalającego widzieć Bożej prawdy. Jakże mocno to zaślepienie ogarnia dziś szerokie kręgi ludzi w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Świat, będący daleko od Boga, coraz głośniej krzyczy, że chce ludziom otwierać oczy na właściwe rozmienienie tych rzeczywistości. W istocie proponuje jednak destrukcję i niszczenie małżeństwa i rodziny, a nie umacnianie tych skarbów ludzkości.
4. To rozszerzające się w świecie zaślepienie tym bardziej skłania nas do tego, abyśmy z jeszcze większą wiarą wyznali, że to Bóg nas stworzył, że On obdarzył nas łaską swojej obecności, że małżeństwo i rodzina to Jego dary, które wnoszą w nasze życie pokój, szczęście i moc do pokonywania wszelkich trudności. Wiele małżeństw przeżywa w tym roku swój jubileusz 50-lecia lub 25-lecia zjednoczenia sakramentalnym węzłem miłości. Oni są szczególnymi świadkami. Dziękujemy im za to świadectwo i prosimy, aby moc sakramentu małżeństwa uzdalniała ich coraz bardziej do miłowania się nawzajem.
5. Wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji wobec Boga. Wprawdzie nie wątpią w to, co objawił, ale weszli w pozasakramentalne związki małżeńskie i nie mogą przystąpić do Komunii Świętej. Dziś pamiętamy również o nich i zachęcamy, aby nigdy nie wątpili w Boże miłosierdzie i zawsze czynili dobro służąc innym ludziom. Niech gorąco się modlą i wychowują swoje dzieci w wierze i miłości.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl