ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2012/12/16 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia Roku Wiary (na podstawie www.rokwiary.diecezja.pl):

Pomoce do przeżycia 17 tygodnia Roku Wiary (3.02.-9.02.2013)!

   

SZCZEGÓLNA DROGA POWOŁANIA

Myśli do medytacji, rozmowy

1. Wpatrujemy się dziś w Światło na oświecenie pogan, w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który pod każdym względem upodobnił się do braci oraz stał się uczestnikiem ciała i krwi - jak mówi List do Hebrajczyków. W tym jasnym świetle, które promieniuje od Chrystusa, odnajdujemy prawdę o Bogu, a także prawdę o człowieku, o każdym z nas. To światło rozjaśnia drogi naszego życia i pozwala poznać nasze powołanie.
2. Prawda o różnorodnych drogach powołania jest dziś szczególnym tematem naszej refleksji. Istnieje powołanie do małżeństwa i wszyscy, którzy go odkryli przyjmują sakrament małżeństwa. Istnieje powołania do kapłaństwa i ci, którzy zostali na tę drogę wezwani, przyjmują sakrament święceń. Nieco inaczej jest z trzecim nurtem powołania. Ma on wprawdzie jedną nazwę: "życie konsekrowane", ale w tym świecie istnieje niezwykła różnorodność. Są drogi życia konsekrowanego indywidualne i wspólnotowe, bardziej kontemplacyjne lub bardziej czynne, realizowane w klasztorach lub w świecie, rozpoznawalne przez odpowiedni strój lub też nie wyróżniające się zewnętrznymi znakami.
3. Dziś chcemy dziękować Bogu za ten skarb, a także postawić sobie pytanie, w jaki sposób ta szczególna, a równocześnie tajemnicza droga życia, rzuca światło na różnorodność talentów, charyzmatów i zadań we wspólnocie parafialnej. W tej wspólnocie są bowiem także osoby, które żyjąc w małżeństwie lub w stanie bezżennym, czują się bardziej wezwane do służby wspólnocie przez modlitwę, inne chcą bardziej czynnego zaangażowania, a jeszcze inne łączą w sobie obydwie drogi.
4. Cechą życia konsekrowanego jest całkowite oddanie się Bogu na określonej drodze życia. Bóg wzbudza w człowieku takie pragnienie złożenia siebie w ofierze, a gdy to powołanie dojrzeje, obdarowuje człowieka łaską konsekracji. Uświęca ona ofiarę człowieka i jeszcze ściślej jednoczy go z Chrystusem, który całkowicie oddał siebie. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby się całkowicie oddać i wszyscy potrzebujemy, aby nasze oddanie się Bóg pobłogosławił i uświęcił.
5. Dziękując dziś Bogu za niezwykle bogaty świat życia konsekrowanego, jaki za sprawą Ducha Świętego wyrósł na glebie Kościoła, modlimy się również o to, aby każdy członek wspólnoty parafialnej odnalazł swoją drogę powołania, swoje miejsce służby, w którym otrzymane od Boga talenty i zdolności ubogacą jak najszersze grono osób.

MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE

Wstęp: Umocnieni świadectwem życia założycieli zgromadzeń zakonnych i innych świętych, z wiarą prośmy Boga o potrzebne łaski.
  1. Módlmy się za Kościół święty, któremu Chrystus powierzył światło prawdy, aby zaniósł Ewangelię do tych, którzy jej nie znają, a także do tych, którzy ją odrzucili.
  2. Módlmy się za rządzących narodami, aby doceniali dobro, jakie wnieśli i stale wnoszą w życie ludzi zakonnicy i zakonnice, prowadząc dzieła ewangelizacyjne, wychowawcze, charytatywne i naukowe.
  3. Módlmy się za osoby konsekrowane, które Bóg uczynił szczególnymi świadkami królestwa niebieskiego, aby odważnie ukazywały mieszkańcom ziemi ich ostateczny cel życia.
  4. Módlmy się o nowe powołania do życia mniszego i pustelniczego, do wszystkich zgromadzeń męskich i żeńskich, do stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów świeckich, a także na drogę konsekracji dziewic i wdów.
  5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa już tu na ziemi przeżywali zaślubiny z Chrystusem, aby radowali się pełnią zjednoczenia z niebieskim Oblubieńcem.
  6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wpatrując się w przykład Symeona i Anny, a także świętych, umiejących dobrze odczytywać znaki czasu, odważnie świadczyli o Bogu wobec ludzi.
Modlitwa: Ojcze nieskończenie dobry, spraw, aby życie wszystkich, za których się modlimy, było żywą ofiarą ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl