ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/04/20 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 29 tygodnia Roku Wiary (28.04. - 4.05.2013)!

     

"DZIEŃ PEŁNIĄCYCH POSŁUGĘ SŁOWA"

Myśli do medytacji, rozmowy

Przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dzisiaj chcemy dostrzec tych, którym powierzono posługę słowa, a więc lektorów, katechetów, nauczycieli, dziennikarzy, redaktorów i innych.
Przypominamy sobie naukę o potrójnym posłannictwie Chrystusa, które kształtuje również misję Kościoła. Wspólnota parafialna staje się bardziej dynamiczna, jeśli każdy z tych rodzajów służby właściwie się rozwija. Spojrzenie na wielość służb i obszarów odpowiedzialności pomaga wszystkim lepiej odkryć własny talent i miejsce w Kościele. W dzień Pięćdziesiątnicy każdy zostanie umocniony i posłany, aby powierzone sobie zadanie dobrze wypełniał.


1. Dorośli chrześcijanie noszą w sobie podwójne namaszczenie. Pierwsze otrzymali w sakramencie chrztu, a drugie w sakramencie bierzmowania. Gdy kapłan namaszczał ich czoła krzyżmem świętym, modlił się słowami: "Bóg wszechmogący… namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne". Otrzymaliśmy dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego potrójnej misji, jaką spełniał w świecie. To udział w prorockiej misji głoszenia słowa, w kapłańskiej misji zbawienia świata i królewskiej misji służenia wszystkim przez miłość i jednoczenia ludzi mocą miłości.
2. Wszyscy ochrzczeni i bierzmowani otrzymali ten dar i zostali wezwani, by go nieustannie pogłębiać. W tym wspólnym powołaniu istnieje też zróżnicowanie, wynikające z posiadanych przez ludzi talentów i charyzmatów. Dziś chcemy się zatrzymać przy misji prorockiej, w której uczestniczymy wszyscy przez świadectwo życia, a niektórzy uczestniczą w głoszeniu słowa i przekazywaniu prawdy objawionej także przez głoszenie słowa, nauczanie, wyjaśnianie innym znaczenia Ewangelii. Dzięki ich służbie wszyscy lepiej poznajemy prawdę i staramy się według niej żyć.
3. W naszym rozważaniu zatrzymajmy się najpierw przy tym wspólnym dla wszystkich ochrzczonym uczestnictwie w prorockiej misji Chrystusa. Odwołajmy się także dziś do słów bł. Jana Pawła II z katechezy środowej poświęconej tej prawdzie (AG 26.1.1994): "Sobór Watykański II twierdzi, że wszyscy członkowie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa - mają udział nie tylko w godności i posłannictwie Chrystusa najwyższego i odwiecznego Kapłana, jak powiedzieliśmy w katechezach poświęconych Ťkapłaństwu powszechnemuť, lecz również w godności i posłannictwie Ťwielkiego Prorokať, o czym będziemy mówić podczas dzisiejszej katechezy. Odczytajmy na nowo Konstytucję Lumen gentium, według której Chrystus "pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały - nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa (por. Dz 2,17-18; Ap 19,10), aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym".
Jak wynika z tego tekstu, sam Chrystus "ustanawia swymi świadkami" świeckich, wyposażając ich w "zmysł wiary" oraz "łaskę słowa", aby realizowali cele ściśle kościelne i apostolskie: świadectwo i posługa słowa mają bowiem sprawić, że Ewangelia Chrystusowa zajaśnieje w "świecie"", czyli w różnych środowiskach, w których świeccy żyją i wypełniają swoje ziemskie zadania. Sobór dodaje: "Ta ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa dokonywane zarówno świadectwem życia, jak i słowem, nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu". Cechą charakterystyczną powołania świeckich do udziału w urzędzie prorockim Chrystusa, Świadka prawdomównego i wiernego (por. Ap 1,5), jest ukazywanie, że nie ma sprzeczności pomiędzy naśladowaniem Go, a wypełnianiem zadań, których muszą się oni podejmować ze względu na swój charakter "świecki", oraz że dochowanie wierności Ewangelii służy uzdrawianiu i udoskonalaniu instytucji i struktur doczesnych.
Teraz z kolei, w ślad za Soborem, należy ściślej określić naturę świadectwa oraz owego - można powiedzieć - "profetyzmu" ludzi świeckich, jak również całej wspólnoty chrześcijańskiej. Mówi o tym Jezus, gdy zwraca się przed Wniebowstąpieniem do uczniów: "gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1,8). Zarówno sprawowanie kapłaństwa powszechnego, jak i misja dawania świadectwa są możliwe dzięki interwencji Ducha Świętego [...].
4. Pierwszym miejscem dawania świadectwa dla chrześcijan jest ich codzienne życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Kiedy jednak gromadzoną się oni na Eucharystii, aby sprawować misterium zbawienia, w inny sposób świadczą oni o tym, że są uczestnikami prorockiej misji Chrystusa. Czynią to najpierw przez sam fakt przyjścia na Eucharystię i przeżywania jej z całym zaangażowaniem. W czasie Eucharystii objawia się także prawda, że niektórzy z nich zostali wezwani, aby tę służbę słowu i dawaniu świadectwa podjąć także jako lektorzy. W codziennym życiu wspólnoty są również ci, którzy spełniają posługę katechetów, animatorów grup formacyjnych, pracowników poradni, redaktorów gazetek i stron internetowych, pracowników biblioteki, kolporterów czasopism.
5. Dziś chcemy wyraźniej uświadomić sobie, że budują oni wspólnotę Kościoła przez słowo, które w wieloraki sposób głoszą i wyjaśniają innym. To szerokie grono osób, które taki właśnie charyzmat i takie zadania otrzymali we wspólnocie. Dziękujemy im za tę służbę słowu, za troskę o przekaz prawdy, zarówno w liturgii, jak na wielorakich odcinkach życia parafialnego i w dawaniu świadectwa o Chrystusie w świecie. Modlimy się także, aby ten ewangelizacyjny wymiar życia parafialnego nieustannie się rozwijał, poczynając od właściwie przygotowanej i przeżywanej liturgii słowa w czasie Eucharystii, a kontynuowanej wszędzie tam, gdzie ci słudzy słowa zostają posłani".

"MODLITWA O ROZEZNANIE CHARYZMATÓW CZŁONKÓW WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ"

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty lub inny.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu światu, Ty uczyniłeś naszą wspólnotę parafialną cząstką Twojego Kościoła i powierzyłeś nam misję głoszenia słowa, uczestnictwa w sakramentach świętych i pełnienia dzieł miłości. Pokornie Cię prosimy, abyśmy wszyscy służyli braciom tymi darami, jakie każdy z nas otrzymał.

Aklamacja powtarzana po każdym wezwaniu: Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię!
  • Wejrzyj, o Panie, na tych członków naszej wspólnoty, których wybrałeś, aby służyli innym przez głoszenie słowa. Pomóż im rozeznać otrzymane od Ciebie talenty, w pełni je rozwinąć i gorliwie nimi służyć. Ty chcesz, aby byli oni prawdziwymi sługami Twego słowa, zarówno w celebracjach liturgicznych, gdzie pełnią zadania lektora, jak też w codzienności życia parafii, gdzie posługują jako katecheci, animatorzy grup formacyjnych, redaktorzy gazetek i stron internetowych, pracownicy poradni, członkowie zespołów ewangelizacyjnych i obrońcy praw człowieka. Napełnij ich swoim Duchem, aby swoją służbę dobrze wypełniali.
  • Wejrzyj, o Panie, na tych członków naszej wspólnoty, którym dałeś szczególne umiłowanie modlitwy i wezwałeś ich, aby jak Mojżesz wypraszali dla wszystkich Twoją łaskę. Ty nadałeś modlitwie niezwykłą moc przemiany świata. Gdy jest jej mało lub staje się zbyt powierzchowna, cała wspólnota jest osłabiona. Wzbudzaj więc, o Panie, w naszej parafii gorliwych orędowników w modlitwie i napełniaj ich swoim Duchem, aby powierzoną im misję dobrze wypełniali. Błogosław członkom Żywego Różańca, grupom adoracyjnym, uczestnikom spotkań modlitewnych i tym, którzy modlą się indywidualnie. Pomóż wszystkim odkryć, że szczytem i źródłem chrześcijańskiej modlitwy jest Eucharystia, a wyróżnionym miejscem służby wspólnocie przez modlitwę jest pełne zaangażowanie w czasie Mszy Świętej i innych celebracji liturgicznych.
  • Wejrzyj, o Panie, na licznych członków naszej parafii, którym dałeś szczególne uzdolnienia do niesienia pomocy innym i wzbudziłeś w ich sercu pragnienie spełniania nawet najniższych posług, aby ulżyć braciom w potrzebie. Znakiem ich służby jest chleb, a ich stylem życia jest być dobrym jak chleb. Tę dobroć mają nieść innym przez solidną pracę i przez bezinteresowną służbę, a także przez podjęcie w czasie celebracji Eucharystii odpowiedzialności za najbardziej wyróżnione znaki, jakimi są znaki chleba i wina. W nich przynoszą oni na ołtarz cały świat i całe ludzkie życie, z wszystkimi radościami i cierpieniami. Z wiarą polecamy Ci, Jezu, Najwyższy Kapłanie, wszystkich, którzy jednoczą się z Tobą w kapłańskiej służbie, przez składanie siebie w ofierze, zarówno w codzienności życia, jak i w liturgii. Błogosław członkom zespołu charytatywnego, stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, bractwom miłosierdzia, ministrantom i wszystkim, którzy służą innym przez pracę swych rąk.
  • Wejrzyj, miłosierny Jezu, na tych członków naszej wspólnoty, których obdarzyłeś pięknym głosem i zamiłowaniem do muzyki. Pomóż im ten talent nieustannie rozwijać i służyć nim zarówno w liturgii, jak i w czasie innych spotkań wierzących w Ciebie. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla organisty, kantorów, chóru, scholi i wszystkich zespołów śpiewaczych. Niech ich służba umacnia jedność wspólnoty, rozwija w niej potrzebę uwielbienia Ciebie, tworzy klimat radości i nadziei, pomaga otwierać serca na Twoją obecność i na obecność innych ludzi. Napełnij ich swoim Duchem, aby wnosili w życie parafii piękno śpiewu i muzyki.
  • Wejrzyj, o Panie, na tych członków naszej wspólnoty, których wezwałeś, aby byli dla innych animatorami i przewodnikami. Ty sam wybierasz i ustanawiasz tych, którzy mają być filarami we wspólnocie parafialnej. Dajesz im potrzebne talenty i budzisz w nich gotowość podjęcia takiej służby. Bez nich wspólnota parafialna nie potrafi dobrze spełniać wszystkich zadań, które jej powierzasz. Daj nam, o Panie, animatorów prowadzących grupy słowa, wspólnoty modlitewne, zespoły charytatywne i muzyczne. Niech ich służba przyczyni się do tego, aby każdy członek parafii odnalazł swój talent i charyzmat, a cała wspólnota stała się bardziej żywą wspólnotą ewangelizującą, rozmodloną, rozśpiewaną i wrażliwą na potrzeby innych.
  • Wejrzyj, o Jezu, na członków parafialnej rady duszpasterskiej. Daj im łaskę coraz głębszego rozumienia tajemnicy Kościoła, któremu służbą starając się o jego uobecnianie we wspólnocie parafialnej. Napełnij ich Duchem jedności, aby owocnie ze sobą współpracowali i tworzy dobre warunki do rozkwitu wszystkich powołań, jakie Bóg daje członkom wspólnoty.
Panie Jezu, ponów dziś swoje zaproszenie do pracy w Twojej winnicy. Przyjdź na nasze place i ulice, do naszych domów i szkół. Pomóż wszystkim usłyszeć Twój głos wzywający na drogę miłości i służby. Spraw, aby Duch Święty ukazał wszystkim piękno Twego Kościoła oraz pozwolił im zasmakować radości służenia Tobie w liturgii i w drugim człowieku. Uczyń nas, Jezu, wieczystym darem dla Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P.S.
Modlitwa powyższa pokazuje jak wiele jest jeszcze przestrzeni do zagospodarowania w naszej Parafii!!!


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl