ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/05/25 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 33 tygodnia Roku Wiary (26.05. - 1.06.2013)!

     

"TYDZIEŃ EUCHARYSTYCZNY"

Myśli do medytacji, rozmowy

1. W naszym "Credo" nie ma takiego sformułowania: "Wierzę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie". Prawda ta jest ukryta w innych artykułach wiary. Jej korzenie sięgają tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, która pokazuje, że Bóg chce być blisko człowieka, chce mieszkać pośród ludzi, chce także, aby ludzie mogli ze wszystkim do Niego przychodzić. To Jego pragnienie Boga, płynące z miłości do człowieka, spełniło się, gdy Druga Osoba Boża przyjęła ludzkie ciało i zamieszkała pośród nas. Zanim Jezus odszedł do nieba, pozostawił nam znak, który kryje w sobie Jego szczególną obecność. Prosty znak chleba.
2. Gdy Pan Jezus wypowiedział nad chlebem słowa: "To jest Ciało moje", Jego uczniowie uwierzyli, że chleb przestał być chlebem, choć zachował widzialna postać chleba. Dlatego patrzymy nie na chleb, gdyż chleba już nie ma. Pozostał tylko znak. Patrzymy na Chrystusa, gdyż to jest Jego Ciało. Adorujemy Chrystusa, gdyż jest On prawdziwie obecny w prostym znaku chleba. Adorujemy Syna Bożego, który jest z nami aż do skończenia świata. W pieśniach śpiewamy: "Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak". W Katechizmie czytamy: "Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej "jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty". W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus". "Ta obecność nazywa się "rzeczywistą" nie z racji wyłączności, jakby inne nie były "rzeczywiste", ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek" (KKK 1374).
3. Z tej wiary zrodziła się praktyka procesji eucharystycznych. Jest ona szczególną formą uczczenia Pana, który pośród nas jest obecny w znaku sakramentalnym. Procesja, będąc ważnym aktem kultu, ma również znaczenie symboliczne. Objawia nam prawdę, że każdy z nas, wychodząc z kościoła po zakończeniu Eucharystii, niesie w sobie Chrystusa i tego Chrystusa ma zanieść na ulice i place, do domu i do pracy. W czasie procesji eucharystycznej obecność Pana staje się widzialna w znaku chleba oraz w znaku zgromadzenia wiernych, którzy idą za Panem. W innych dniach obecność Pana jest ukryta w nas. Jak przed chwilą słyszeliśmy ta duchowa obecność, choć różni się od tej sakramentalnej, nie jest czymś nierzeczywistym. Kto przyjął Pana w słowie i chleba, ten cieszy się Jego obecnością.
4. W dzień Zesłania Ducha Świętego Bóg odnowił w nas łaskę posłania do świata. Uroczystość "Bożego Ciała" pomaga nam głębiej uwierzyć, że to posłanie jest prawdziwym niesieniem Chrystusa w nasze codzienne życie. To pogłębienie wiary, o które w tym roku szczególnie się troszczymy, prowadzi nas również do częstego przychodzenia na adorację Najświętszego Sakramentu. Tam rozkwita i umacnia się nasza wiara w obecność Pana w naszym życiu.
5. Nadchodzący tydzień jest dla nas szczególnym "tygodniem eucharystycznym". Codziennie przeżywamy wystawienie Najświętszego Sakramentu, adorujemy Pana (idziemy w procesji wokół kościoła). Gromadzimy się przy Chrystusie jako Jego Kościół, Jego Mistyczne Ciało, w którym każdy członek ma własne zadania. Wszyscy otrzymaliśmy dar powołania i staramy się go realizować. Powierzona nam została misja, którą chcemy coraz lepiej poznawać i wypełniać.

"ADORACJA RODZICÓW CHRZESTNYCH"

 • Dziękujemy Ci, Jezu, nasz Zbawicielu, za dar Eucharystii, na którą nas zaprosiłeś i w której ubogaciłeś nas swoimi darami. Dziękujemy Ci, za dar wiary w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie i prosimy, abyś tę wiarę nieustannie pomnażał. Dziś w naszej modlitwie obecni są ci, którzy podjęli niezwykle ważne zadania rodziców chrzestnych. Modlimy się za nich i modlimy się z nimi.
  Śpiew: Com przyrzekł Bogu albo Wielbić Pana chcę lub inny śpiew.
 • (rodzice chrzestni): Wierzymy, Panie, że w czasie chrztu świętego, człowiek otrzymuje nowe życie, a w tych duchowych narodzinach uczestniczy Kościół. Jako rodzice chrzestni byliśmy przedstawicielami tej wspólnoty wierzących i uczestniczyliśmy w duchowych narodzinach, dla których już na stałe jesteśmy rodzicami chrzestnymi. Dziękujemy Ci, Panie, za ten niezwykły dar.
  Śpiew: Niech będzie chwała i cześć lub inny śpiew.
 • (rodzice chrzestni): Wierzymy, Panie, że czuwasz nieustannie nad tymi, w których narodzeniu do życia nadprzyrodzonego uczestniczyliśmy. W czasie chrztu Twój Ojciec niebieski przyjął ich za swoje dzieci i zawsze jest z nimi. Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu, za Twoją miłosierną miłość wobec nich i prosimy z głębi serca, jako ich rodzice chrzestni, abyś pomnożył ich wiarę. Daj im wiarę mocną i żywą, aby prowadziła ich do modlitwy i zachowywania Twoich przykazań. Niech zawsze karmią się Twoim słowem i Chlebem życia.
  Śpiew: Duchu Święty przyjdź lub inny śpiew.
 • W cichej modlitwie pragniemy wyrazić także inne intencje, które nosimy w sercu, a następnie przedstawimy je Bogu za przyczyną Twej Najświętszej Matki, wzywając z wiarą Jej wstawiennictwa słowami litanii.

"ADORACJA ŚWIADKÓW BIERZMOWANIA"

 • Dziękujemy Ci, Panie, za Rok Wiary, który pomaga nam z większą wiarą przeżywać świętą Eucharystię, w której uczestniczyliśmy, prowadzi nas na adorację Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także umacnia nas w codziennym życiu. Dziękujemy Ci za świętych, którzy są dla nas przykładem dawania świadectwa Tobie. Dziękujemy Ci także za tych naszych braci i siostry, których kandydaci do bierzmowania poprosili o posługę świadków. Jest to posługa na całe życie i trwa także dzisiaj, nawet jeśli celebracja sakramentu bierzmowania była przed wielu laty. Dziś modlimy się o pomnożenie wiary dla nich samych oraz dla tych, dla których są świadkami.
  Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę lub inny śpiew.
 • (świadkowie bierzmowania): Wierzymy, Panie, że w czasie udzielania sakramentu bierzmowania namaściłeś nas Duchem Świętym, a kiedy spełnialiśmy wobec naszych braci i sióstr posługę świadków, oni również otrzymali niezatarte znamię tego sakramentu. Była to nasza Pięćdziesiątnica, dzień namaszczenia i posłania. W ciągu następnych lat staraliśmy się coraz lepiej poznać zarówno otrzymany dar, jak i powierzone nam zadanie. Dziś dziękujemy za dar Ducha i za zaproszenie nas do niesienia Twojej Ewangelii naszym braciom i siostrom.
  Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Twoja cześć chwała lub inny śpiew.
 • (świadkowie bierzmowania): Wierzymy, Panie, że nasi krewni, bliscy i przyjaciele, dla których byliśmy i jesteśmy świadkami, noszą stale w sercu niezniszczalny dar Twojej łaski, którą otrzymali w sakramencie bierzmowania. Dziś dziękujemy za Twoją opiekę nad nimi i prosimy gorąco, abyś umocnił wiarę nas samym i naszych podopiecznych. Spraw, aby ta wiara była widoczna w naszych słowach i czynach, w naszych decyzjach i postawach, w całym naszym życiu.
  Śpiew: Duchu Święty przyjdź lub Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub inny śpiew.
 • W cichej modlitwie pragniemy wyrazić także inne intencje, które nosimy w sercu, a następnie przedstawimy je miłosiernemu Zbawicielowi śpiewając litanię ku czci Jego Najświętszego Serca.

"MODLITWA O POMNOŻENIE WIARY CZŁONKÓW WSPÓLNOT"

 • Dziękujemy Ci, Panie, za święty dzień, który nam dałeś i który dziś przeżywamy. Dziękujemy za Eucharystię, która rozjaśnia swoim blaskiem wszystkie godziny tego dnia. W tygodniu, który stał się dla nas szczególnym tygodniem modlitwy adoracyjnej, dziękujemy Ci w sposób szczególny za dar Twojej obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, aby wiara w Twoją obecność nieustannie rosła i owocowała coraz większym pragnieniem adoracji. Dziś trwamy na modlitwie z członkami wspólnot w naszej Parafii.
  Śpiew: Jezu miłości Twej lub inny śpiew.
 • (członkowie wspólnot): Wierzymy, Panie, że dla każdego z nas przygotowałeś miejsce we wspólnocie i powierzyłeś nam do wypełnienia ważne zadania. Chcesz, abyśmy służyli sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z nas otrzymał. Dziękujemy Ci za te dary. Są one ubogaceniem naszego życia i sprawiają, że możemy wnieść własny wkład w dzieło zbawienia świata, do którego nas zaprosiłeś. Bądź uwielbiony, Panie.
  Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Twoja cześć chwała lub inny śpiew.
 • (członkowie wspólnot): Wierzymy, Panie, że otrzymane od Ciebie talenty rozkwitają we wspólnocie i dzięki wspólnocie. W niej potrzebni są ci, których uczyniłeś sługami słowa, aby nieśli to słowo innym, wyjaśniali je i przyczyniali się do wzrostu wiary. Potrzebni są we wspólnocie ci, których posłałeś, aby przez pracę rąk i spełnianie zwykłych posług, zapewniali nam środki do życia i nieśli wszelką potrzebną pomoc. Potrzebni są w życiu Twego Kościoła również ci, których obdarzyłeś szczególnymi talentami muzycznymi, artystycznymi i innymi, aby przyczyniali się do zjednoczenia wszystkich i służyli objawieniu Twego piękna w świecie. Prosimy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty parafialnej, odnaleźli swe miejsce w Kościele i wiernie wypełnili swoje powołanie.
  Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa albo Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie albo Kochajmy Pana lub inny śpiew.
 • Wpatrując się w święte oblicze naszego Zbawiciela, ukryte pod osłoną chleba, pozostańmy w cichej modlitwie. Zawierzajmy Mu naszą wspólnotę parafialną, aby nikt w niej nie marnował otrzymanych talentów.Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl