ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/05/25 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 36 tygodnia Roku Wiary (16.06. - 22.06.2013)!

     

"ŚWIĘCIĆ IMIĘ BOGA"

Przykazanie drugie: "Nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego na daremno"

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
KKK 2143: "Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem Jego imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą; objawia się im w swoim osobowym misterium. Dar imienia jest znakiem zaufania i zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc człowiek nie może go nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji. Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i uwielbiać".
KKK 2153: "Jezus przypomniał drugie przykazanie w Kazaniu na Górze: "Słyszeliście... że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" (Mt 5, 33-34. 37). Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga i że obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w każdym słowie. Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest znakiem wielkiego szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym stwierdzeniu".
KKK 2156: "Sakrament chrztu udzielany jest "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może to być imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną wiernością swemu Panu. Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga. "Imię chrzcielne" może także wyrażać tajemnicę lub cnotę chrześcijańską. "Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu".
KKK 2158: "Bóg wzywa każdego po imieniu. Imię każdego człowieka jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi".

Pomoce do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem

Śpiew: O zbawcza Hostio.
Modlitwa prośby
Prośmy pokornie naszego dobrego Boga, byśmy należycie rozumieli i chętnie zachowywali drugie przykazanie Dekalogu, a przez to z poszanowaniem odnosili się do Imienia Pańskiego:
Śpiew (po każdym wezwaniu): Daj nam Panie łaski swej moc, prosimy Cię lub O usłysz mój głos, o usłysz mój głos, przyjdź i wysłuchaj mnie albo inny.
  • Prosimy Cię, Panie nasz, obdarz nas mądrością i otwartością serca byśmy umieli właściwie odczytać treść drugiego przykazania dekalogu oraz z radością stosować się do niego w życiu codziennym.
  • Prosimy Cię, Panie, naucz nas z należytym szacunkiem odnosić się do Twego świętego imienia, abyśmy Cię nie obrażali i nie ściągali na siebie Twego gniewu.
  • Prosimy Cię, Panie, wypisz w sercach naszych umiłowanie Twego Imienia, aby nasza wrażliwość na to, co święte, rozbudzała naszą religijność i zbliżała nas do Ciebie.
  • Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, strzeż nas od grzechów krzywoprzysięstwa, wiarołomstwa oraz bluźnierstwa, a szczególnie bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu, abyśmy w ten sposób nie zasłużyli na potępienie wieczne.
  • Prosimy Cię, dobry Boże, wyciśnij znamię Twego imienia na naszych czołach i w naszych sercach, abyśmy mogli wielbić Ciebie teraz i na wieki.
Chwila ciszy.
Prosimy Cię, dobry Ojcze, o wysłuchanie naszych próśb i uzdolnienie nas do właściwego odczytania Twej woli jaką zawarłeś w drugim przykazaniu dekalogu, abyśmy mogli się Tobie podobać teraz i na wieki, wieków. Amen.
Śpiew: O Panie, nasz Panie lub inny.

Modlitwa dziękczynienia
Dziękujmy Ojcu niebieskiemu za to, że dał nam drugie przykazanie, w którym przynagla nas do należytej czci Jego imienia, które zechciał nam objawić. Dziękujmy również to, że obdarzył nas naszym imieniem poprzez które nas wzywa.
Śpiew: Uwielbiam imię Twoje Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd lub Dzięki, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie albo inny.
  • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za drugie przykazanie dekalogu, w którym pouczasz nas, abyśmy nie wzywali Twojego imienia na daremno i byśmy nie przysięgali kłamliwie z przywołaniem Twojego imienia.
  • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, którym nas uświęcasz we chrzcie świętym, abyśmy mogli nazywać się Twymi dziećmi i dostąpić zjednoczenia z Tobą w wieczności.
  • Dziękujemy Ci, Panie, za nasze imiona, a tym samym za naszych patronów orędujących za nami u Ciebie i będących dla nas wzorem miłości Ciebie i bliźniego.
  • Dziękujemy Ci, dobry Boże, że obdarzyłeś nas imionami poprzez które nas wzywasz i wyrażasz swój indywidualny stosunek do każdego z nas jako do dziecka, które nie jest Ci obojętne.
  • Najlepszy Ojcze, wierzymy i dziękujemy za to, że nasze imiona zapisałeś w księdze żywota tak, abyśmy jako Twoje dzieci mogli Cię wielbić na wieki wraz z Aniołami i Świętymi teraz i po śmierci.
Chwila ciszy.
Panie nieskończenie dobry, klękamy przed Tobą w naszym dziękczynieniu Tobie za łaskę Twego imienia, którym nas uświęcasz oraz za obdarowanie nas naszym imieniem „dziecka bożego” i pragniemy wielbić Ciebie teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Panie nasz, Boże uwielbiamy Twoje Imię albo inny.

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

/Ps. 8, 2-10/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl