ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/06/15 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 37 tygodnia Roku Wiary (23.06. - 29.06.2013)!

     

"ŚWIĘTOWAĆ DZIEŃ ŚWIĘTY"

Przykazanie trzecie: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
KKK 2171: "Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela".
KKK 2174: "Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia", a więc następnego dnia po szabacie. Dzień ten oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim, niedzielą".
KKK 2178: "Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich. List do Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr 10, 25)".
KKK 2181: Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane [...] Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
KKK 2184: Jak Bóg "odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął" (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.
KKK 2185: W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu...

Pomoce do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem

Śpiew: O zbawcza Hostio.
Modlitwa uwielbienia
Módlmy się do naszego Ojca uwielbiając Go za dar trzeciego przykazania oraz łaski świętego Dnia, który On uczynił.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Wielbić Pana chcę, On dawcą życia jest albo inny.
  • Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że w dziele stworzenia świata dałeś nam wzór gospodarowania i uświęcania czasu, kiedy po skończeniu pracy odpocząłeś.
  • Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że dałeś nam dzień odpoczynku po pracy. Dzięki temu możemy odzyskać siły i przygotować się by lepiej służyć bliźnim a w nich Tobie.
  • Uwielbiamy Cię, Panie, za radość Dnia Twojego, w którym objawiasz nam chwałę zmartwychwstania, ale i strzeżesz nas od przepracowania i nadajesz naszej pracy właściwy wymiar.
  • Uwielbiamy Cię, Panie, za to ze dałeś nam trzecie przykazanie, abyśmy mogli do niego sięgać i dzięki temu pamiętać, że tak praca jak i dzień spoczynku mają swoją wartość i mają nas prowadzić do Ciebie.
Chwila ciszy.
Panie nasz, Boże, bądź uwielbiony w godnym podziwu dziele stworzenia i jeszcze wspanialszym dziele odkupienia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie lub inny.

Modlitwa prośby
Prośmy Ojca niebieskiego, byśmy umieli należycie przeżywać Jego święty Dzień, uczestnicząc w Jego boskim odpoczynku, świętując zmartwychwstanie Chrystusa i radując się zstąpieniem Ducha Świętego.
Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię albo inny.
  • Dobry Boże, naucz nas właściwie rozumieć Twój zamysł dnia świętego i pomóż nam gorliwie realizować trzecie przykazanie Dekalogu.
  • Ojcze niebieski, Ty odpocząłeś po ukończeniu wielkiego dzieła stworzenia i zaprosiłeś nas do udziału w Twoim odpoczynku. Daj nam łaskę mądrego przeżywania czasu wolnego od pracy. Niech nasze serce spocznie w Tobie i dozna pełni Twojej miłości.
  • Najlepszy Ojcze, Ty przez zmartwychwstanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa, wyzwoliłeś człowieka z niewoli grzechu i wprowadziłeś go do swego królestwa łaski. Naucz nas świętować każdą niedzielę jako dzień radosnego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, który prowadzi nas do Ciebie.
  • Miłosierny Boże, Ty w dzień Pięćdziesiątnicy zesłałeś na Apostołów Ducha Świętego i każdą niedzielę uobecniasz to misterium w swoim świętym Kościele. Umocnij naszą wiarę, abyśmy jej mocą otwierali się na Ogień z nieba, który rozpala nasze serca miłością.
  • Ojcze nasz najlepszy, Ty gromadzisz w każdą niedzielę swoje dzieci przy stole słowa i chleba. Uobecniasz dla nas misterium odkupienia, dokonane przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa i mocą swego Ducha jednoczysz nas z Jezusem w sakramentalnej komunii. Spraw, aby wszyscy wierzący w Ciebie gorliwie uczęszczali na niedzielną Eucharystię i przeżywali ją jako centralne wydarzenia całego tygodnia.
Chwila ciszy.
Wysłuchaj próśb swojego ludu, dobry Boże, abyśmy przez należyte uświęcenie Dnia Two-jego mogli przygotować się do wielbienia Ciebie w niebie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Oto jest dzień, który dał nam Pan albo inny.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.
/Ps.117/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl