ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/07/05 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 39 tygodnia Roku Wiary (7.07. - 13.07.2013)!

     

"SZANOWAĆ ŻYCIE I BRONIĆ GODNOŚCI CZŁOWIEKA"

Przykazanie piąte: "Nie zabijaj".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 21-22).
KKK 2258: "Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej".
KKK 2268: Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba.
KKK 2319: Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego.
KKK 2327: Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, powinniśmy czynić wszystko, co rozumnie możliwe, by jej unikać. Kościół modli się: "Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie".

Pomoce do modlitwy

Śpiew: Ty Boże wszystko wiesz.
Modlitwa dziękczynna
Dziękujmy z całego serca Bogu, który jest Panem życia, za dar narodzin, którym nas obdarzył. Dzięki niemu możemy dziś stać przed Nim i Go uwielbiać. Dziękujmy Mu gorąco za piąte przykazanie i wszystkie zawarte w nim wskazania dla naszego postępowania.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie albo inny.
  • Dobry Jezu, chcemy dziękować Ci za to, ze dałeś nam życie, a przez treści zawarte w piątym przykazaniu dekalogu uczysz nas, jak je strzec i szanować.
  • Panie Jezu, dałeś nam Kościół, by strzegł Twojego nauczania i je wyjaśniał. Dziękujemy Ci, Panie, za papieża, biskupów i kapłanów, którzy nieustannie przypominają nam że nie jesteśmy właścicielami życia, a jedynie jego depozytariuszami i ze nie mamy przez to prawa decydować o jego odbieraniu sobie i innym.
  • Panie Jezu, Ty powiedziałeś: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5, 9). Dziękujemy Ci Panie za pokój w naszej Ojczyźnie, bo dzięki temu możemy pozostawać bez strachu i niepewności o nasze życie i życie naszych bliskich
  • Dobry Panie, ofiarowałeś swoje życie za grzechy świata, abyśmy mieli życie wieczne. Dziękujemy Ci za ten dar nieskończonej Twojej miłości do człowieka, bo dzięki niemu możemy mieć nadzieję na oglądanie Ciebie w naszej niebieskiej ojczyźnie.
Chwila ciszy.
Stajemy przed Tobą, Boże, Dawco i Panie wszelkiego życia i uwielbiamy Cię za życie, które nam dałeś oraz za twoja troskę o nie wyrażoną w piątym przykazaniu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Ojcze, chwała Tobie lub inny.

Modlitwa prośby
Wraz z naszym uwielbieniem, które do Ciebie, Panie, zanosimy, pragniemy także gorąco prosić, abyś pomógł nam bardziej doceniać wartość życia ludzkiego i chronić je, zgodnie z przykazaniem, które nam dałeś.
Śpiew: Jezu ufam Tobie (3x). albo inny.
  • Panie Jezu, Twój i nasz Ojciec niebieski dał nam przykazanie poszanowania życia ludzkiego. Prosimy Cię, Panie, obdarz nas łaską umiłowania każdego ludzkiego życia i pomóż nam należycie rozumieć oraz wypełniać piąte przykazanie.
  • Panie Jezu, Ty jesteś królem pokoju i przychodząc na świat pragnąłeś przynieś go ludziom. Prosimy Cię, Panie, obdarz świat pokojem, by ludzie nie ginęli wskutek wojen i by brat nie występował przeciw bratu.
  • Panie Jezu, Ty powiedziałeś: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie". Daj łaskę nawrócenia tym, którzy uznają, że zabijanie nienarodzonych jest dopuszczalne i dokonują tych zbrodniczych czynów. Daj także siłę nam wszystkim, abyśmy czynnie angażowali się w obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, by nieść ludziom pełnię życia, które utracili wskutek grzechu pierworodnego. Nie dozwól, abyśmy utracili ofiarowany nam dar grzesząc nienawiścią, zgorszeniem, agresją, odbieraniem życia innym lub niszczeniem własnego.
Chwila ciszy.
Wszechmogący Boże, Ojcze i Panie życia, prosimy wysłuchaj modlitw Twojego ludu i prowadź go drogą przykazań. Umocnij nas na drodze wierności Tobie i doprowadź nas do pełni szczęścia w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Śpiew: Abba, Ojcze. albo inny.

Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.
/Ps.27, 1-3/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl