ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/07/12 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 40 tygodnia Roku Wiary (14.07. - 20.07.2013)!

     

"ZACHOWAĆ CZYSTOŚĆ I DOCHOWAĆ WIERNOŚCI"

Przykazanie szóste: "Nie cudzołóż".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28).
KKK 2339: Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. "Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce".
KKK 2341: Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości.
KKK 2349: "Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów swego życia; jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu; inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie". Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości.

Pomoce do modlitwy

Śpiew: Idźmy tulmy.
Modlitwa dziękczynna
Dziękujmy Duchowi Świętemu za dar szóstego przykazania, przez które poucza nas, jak być wolnym od pożądliwości, które ograniczają człowieka w jego zdolności miłowania Boga i bliźniego.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie albo inny.
  • Duchu Święty, dziękujemy Ci z całego serca za dar rozumienia i realizowania życia w czystości właściwej dla stanu życia, do którego nas powołałeś
  • Duchu Święty, dziękujemy Ci za piękne owoce wstrzemięźliwości i czystości, jakie ukazujesz nam w życiu Twoich Świętych.
  • Duchu Święty, dziękujemy Ci za małżonków, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich, którzy wbrew pokusom świata, dochowali wierności złożonym przyrzeczeniom lub ślubom.
  • Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że przebaczasz ludziom popełnione przez nich grzechy i nieustannie dajesz im siłę do walki o czystość serca i duszy.
Chwila ciszy.
Duchu Święty, Boże bez Twojej pomocy nic nie możemy. Nie potrafimy dostatecznie wyrazić swej wdzięczności, aby była ona na miarę Twych łask uzdalniających nas do zachowywania przykazania życia w czystości. Przyjmij jednak Panie nasze uwielbienie nawet jeśli nie jest doskonałe, bo składamy je Tobie z serca teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Dziękuję Bogu dziś. lub inny.

Modlitwa prośby
"Czystość jest cnotą moralną, [...] darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości Chrystusa" (KKK 2345) Prośmy więc Ducha Świętego o łaskę wytrwania w czystości i siłę do walki z namiętnościami.
Śpiew: Duchu Święty, przyjdź. albo inny.
  • Duchu Święty, Ty uzdalniasz nas do naśladowania naszego Pana Jezusa w Jego czystości, spraw, byśmy umieli oprzeć się pokusom, które przychodzą ze świata i z naszej skażonej grzechem natury.
  • Duchu Święty, napełnij nasze serca męstwem, abyśmy za przykładem Dziewicy Maryi i wszystkich świętych Dziewic umieli być apostołami życia w czystości.
  • Duchu Święty, udziel łaski uwolnienia od grzechów przeciw czystości wszystkim, któ-rzy wpadli w nałogi i stali się niewolnikami cielesnej pożądliwości
  • Duchu Święty, daj łaskę opamiętania wszystkim, którzy produkują filmy pornograficzne, wydają gazety budzące w ludziach pożądliwość lub w inny sposób promują rozwiązłe życie.
Chwila ciszy.
Błagamy Cię, Duchu Święty byś wysłuchał modlitw Twego ludu tu zgromadzonego i uczynił jego serce czystą świątynia dla Ciebie, teraz i na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Chwała Bogu Ojcu. albo inny.

Któż postawi straż na moich ustach
i położy na wargach pieczęć przemyślną,
abym nie upadł przez nie,
aby nie zgubił mnie mój język?
Panie, Ojcze i Władco życia mojego,
nie zdawaj mię na ich zachciankę,
i nie dozwól, bym przez nie upadł.
Któż zastosuje rózgi na moje myśli,
a do serca mego - karność mądrości,
by nie oszczędzić mnie w moich błędach,
nie przepuść moich grzechów,
aby się nie mnożyły moje winy
i aby moje grzechy się nie wzmagały;
abym nie upadł wobec przeciwników
i nie sprawił uciechy mojemu wrogowi?
Panie, Ojcze i Boże mego życia,
nie dawaj mi wyniosłego oka,
a żądzę odwróć ode mnie!
Niech nie panują nade mną
żądze zmysłowe i grzechy cielesne,
nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!
/Syr 22,27 ; 23, 1-6/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl