ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/08/10 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 44 tygodnia Roku Wiary (11.08. - 17.08.2013)!

     
   

"POKONYWAĆ POŻĄDLIWOŚĆ OCZU"

Przykazanie dziesiąte: "Ani żadnej rzeczy, która jego jest".

(KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
"Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21). "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie" (Mt 5,3)
KKK 2535: Pożądanie zmysłowe skłania nas do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy, czyli do pragnienia jedzenia, gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy jest nam zimno. Pragnienia te same w sobie są dobre, często jednak nie zachowują rozumnej miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co jest własnością drugiej osoby lub jej się należy.
KKK 2536: Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi. Zakazuje także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych.
KKK 2544: Jezus nakazuje swoim uczniom, by przedkładali Go nad wszystko i nad wszystkich, oraz proponuje im "wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadają" (Łk 14, 33), ze względu na Niego i Ewangelię.[...] Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw jest konieczne, by wejść do Królestwa niebieskiego.
KKK 2545: Wszyscy chrześcijanie powinni starać się "należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości".

Pomoce do modlitwy

Śpiew: O Zbawcza Hostio.
Modlitwa dziękczynienia
Dziękujmy Panu naszemu za dar dziesiątego przykazania, w którym pragnie przestrzec nas przed przywiązaniem do dóbr doczesnych i uczy nas jak być ubogimi w duchu.
Śpiew (po każdym wezwaniu): Dzięki o Panie, składamy dzięki o wszechmogący nasz Królu w niebie lub inny.
  • Dziękujemy Ci, Boże, za to ze prowadzisz nas drogą wolności od pragnienia posiadania i panowania.
  • Dziękujemy, Panie, że uczysz nas życia w panowaniu nad swymi żądzami, które oddalają nas od Ciebie, prawdziwego Boga.
  • Dziękujemy Ci, Panie, za dar zaufania Tobie i powierzenia Ci naszej przeszłości i przyszłości. Ty błogosławisz ubogim w duchu i obiecujesz im zbawienie wieczne.
  • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za to, ze uczysz nas zwalczać zazdrość i pożądliwość życzliwością, pokorą i zdaniem się na Twoją Opatrzność.
Chwila ciszy.
Boże, w swoim Synu dałeś nam wzór prawdziwego ubóstwa. Dziękujemy Ci za to, że uzdalniasz nas do naśladowania Go w praktykowaniu nakazu dziesiątego przykazania. Dziękujemy Ci, że Ty sam pragniesz abyśmy poprzez oddawanie Tobie Jednemu boskiej czci i wyzwolenie z żądz doczesnych mogli obcować z Tobą w niebie. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.
Śpiew: Gdzie miłość wzajemna i dobroć. lub inny.

Modlitwa prośby
Prośmy miłosiernego Boga, by pomógł nam właściwie rozumieć i zachowywać dziesiąte przykazanie dekalogu w życiu codziennym.
Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa albo inny.
  • Prosimy Cię, Panie Boże, byś oddalił od nas wszelką pożądliwość rzeczy cudzych, która oddala nas od Ciebie i przeczy miłości bliźniego.
  • Ustrzeż nas, Panie, od chciwości i zachłanności, choroby duszy prowadzącej do smutku i złorzeczenia bliźnim, którym się powiodło.
  • Oddal od nas, dobry Ojcze, chęć niesprawiedliwego posiadania dóbr cudzych, a tym samym nie dozwól, byśmy ulegli grzesznej zazdrości. Ustrzeż nas, Boże Święty, od przywiązania do dóbr doczesnych, która jest przejawem bałwochwalstwa, abyśmy nigdy nie mieli innego boga prócz Ciebie.
Chwila ciszy.
Prosimy Panie nasz, Boże, strzeż swój lud od przywiązania do dóbr tego świata, aby one nie zajęły Twego miejsca w naszym sercu i dopomóż nam byśmy w Tobie tylko uznawali jedynego i prawdziwego Boga. Błagamy byśmy przez zachowywanie wszystkich Twych przykazań doszli do oglądania Ciebie w niebie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Śpiew: Daj nam czas albo inny.

Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci,
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie,
a jego zamożność nie pójdzie za nim.
I chociaż w życiu sobie pochlebia:
"Będą cię sławić, że dobrześ się urządził",
musi iść do pokolenia swych przodków,
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.
/Ps.49, 17-20/Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl