ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2012/07/21 22:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia Roku Wiary (na podstawie www.rokwiary.diecezja.pl):

Pomoce do przeżycia 4 tygodnia Roku Wiary! (4-10.11.)

Prośba o pomnożenie wiary - dar słowa


Myśli do medytacji, rozmowy
1. W minionych tygodniach wyraziliśmy wdzięczność Bogu i ludziom za dar wiary, w skrusze serca przepraszaliśmy za wszelkie niedowiarstwo i zwątpienia oraz uczciliśmy wielkich świadków wiary. Podjęte w modlitwie i refleksji, a także w rozmowach i spotkaniach tematy zapewne pomogły nam "przyjrzeć się naszej wierze", aby móc bardziej owocnie nad nią pracować.
2. W kolejnych trzech spotkaniach to przyglądanie się wierze będzie łączyło się z gorącym błaganiem o przymnożenie naszej wiary. Chcemy jeszcze wyraźniej sprecyzować intencje modlitwy, jakie będziemy przedstawiać Bogu oraz zadania formacyjne, jakie mamy podjąć. Pomnożenie wiary jest bowiem zarówno darem Boga jak i owocem wysiłków człowieka. W szczególny sposób chodzi o wzrost wiary w obecność Chrystusa w słowie, które On głosi, w sakramentach, które On sprawuje, a także we wspólnocie ochrzczonych, która jest Jego Ciałem. Pomnożenie wiary w obecność Chrystusa, zawsze i wszędzie, we wszystkich sprawach i wszystkich ludziach, to główna intencja modlitwy i główny temat pracy nad sobą.
3. Dziś podejmujemy krótką refleksję nad obecnością Chrystusa w słowie i znaczeniu słuchania słowa Bożego. Św. Paweł Apostoł uczy, że "wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17). Apostoł mówi o rodzeniu się wiary. Choć posiadamy jej zaczątek od chwili chrztu świętego, to jednak jej wzrost jest również porównywany do rodzenia się. Przeżyliśmy więc zrodzenia, a teraz przeżywamy doświadczenie stałego "rodzenia się". Jest ono tak określane, gdyż takie jest doświadczenie człowieka. Kto głębiej doświadczył mocy słowa Bożego, ten spontanicznie mówi: "Jestem jak nowo narodzony". Św. Paweł mówi o tym przeżyciu w kontekście słuchania. Jemu więc trzeba poświęcić więcej uwagi.
4. Słuchanie to niezwykła umiejętność. Człowiek doświadcza jej przede wszystkim w wymiarze codziennego życia posługując się darem słuchu, który otrzymał. To zwykłe przeżycie otwiera nas na zdolność słuchania Boga i rozumienia tego, co On do nas mówi. "W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że Paweł, kiedy był w Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię niektórym kobietom; była wśród nich Lidia a "Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła" (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty w tym wyrażeniu. Św. Łukasz uczy, że znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym" (PF 10). To Pan otwiera uszy i daje łaskę przyjęcia sercem tego, co się słyszy. Nie wystarczy przyjąć głoszonej prawdy umysłem. Wiedza to jeszcze nie wiara. Orędzie jest skierowane do serca i dopóki nie dojdzie do niego i nie dotknie go, człowiek nie ma dojrzałej wiary.
5. O potrzebie słuchania, a także uzdolnieniu człowieka do słuchania Boga mówi szerzej Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Warto przywołać kilka fragmentów tej ważnej refleksji:
  • "Kościół bowiem ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze znajdował swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium słowa Bożego" (VD 3)
  • "Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do słuchania słowa Bożego i odpowiadania na nie. Człowiek jest stworzony w Słowie i w Nim żyje; nie może zrozumieć samego siebie, jeśli nie otwiera się na ten dialog. Słowo Boże ukazuje synowską i relacyjną naturę naszego życia. Doprawdy mocą łaski jesteśmy powołani, byśmy upodobnili się do Chrystusa, Syna Ojca, i zostali w Nim przemienieni" (VD 22).
  • "Uczniowie zostają w pewnym sensie "wprowadzeni w bliskie obcowanie z Bogiem poprzez zanurzenie w słowie Bożym. Słowo Boga jest, by tak powiedzieć, obmyciem, które ich oczyszcza, twórczą mocą, przemieniającą ich w istoty Boże". A ponieważ sam Chrystus jest Słowem Boga, które stało się ciałem (J 1, 14), jest "Prawdą" (J 14, 6), to modlitwa Jezusa do Ojca: "uświęć ich w prawdzie", znaczy w głębszym sensie: "uczyń ich jedno ze Mną, z Chrystusem. Zwiąż ich ze Mną. Przyciągnij do Mnie"" (VD 80).
  • "Słowo Boże nieuchronnie ujawnia również dramatyczną możliwość, że człowiek w swej wolności nie nawiąże tego dialogu Przymierza z Bogiem, do którego zostaliśmy stworzeni. Słowo Boże mówi bowiem również o grzechu tkwiącym w sercu człowieka. Bardzo często, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, spotykamy opis grzechu jako niesłuchanie słowa, jako zerwanie Przymierza, a więc jako zamknięcie się na Boga, zapraszającego do komunii z Nim. Pismo święte istotnie pokazuje nam, że grzech człowieka jest zasadniczo nieposłuszeństwem i "niesłuchaniem". Właśnie radykalne posłuszeństwo Jezusa aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8) odsłania do głębi ten grzech. Dzięki Jego posłuszeństwu wypełnia się Nowe Przymierze między Bogiem i człowiekiem oraz jest nam dana możliwość pojednania" (VD 26).
  • "Wspólne słuchanie słowa Bożego, praktykowanie lectio divina Biblii, zdumiewanie się nowością słowa Bożego, które nigdy się nie starzeje i nie wyczerpuje, przezwyciężenie naszej głuchoty na te słowa, które nie zgadzają się z naszymi opiniami lub uprzedzeniami, słuchanie i studiowanie we wspólnocie wierzących wszystkich czasów - to wszystko stanowi drogę, którą trzeba przemierzyć, by osiągnąć jedność wiary jako odpowiedź na słuchanie Słowa" (VD 46).

6. Chcemy się modlić o łaskę słuchania słowa Bożego, o dar jego rozumienia, a także o głębsze zjednoczenie z Chrystusem, który "jest Prawdą" i który pragnie, aby Jego uczniowie byli uświęceni w prawdzie, czyli w pełni z Nim zjednoczeni. To jest pierwsza intencja naszej modlitwy. Określa ona również pierwszy temat naszej pracy formacyjnej, zarówno indywidualnej jak i wspólnotowej. Powinniśmy się uważniej przyjrzeć naszej gorliwości w słuchaniu słowa Bożego. Jest ono głoszone w niedzielnych homiliach, w czasie rekolekcji, na konferencjach, w przygotowaniu do sakramentów świętych. Jest także rozważane w czasie spotkań w grupach, w lekturze książek i czasopism, w wielu rozmowach rodzinnych i koleżeńskich. 7. Przyglądając się naszej wierze w obecność Chrystusa w słowie Bożym stawiamy sobie pytania. Czy jestem człowiekiem, który umie słuchać? Czy to, co słyszę, dociera do mego serca czy też pozostaje tylko w umyśle? Jak mocno wierzę, że Bóg przez swoje słowo osobiście do mnie mówi? Jak rozumiem słowa Jezusa: "Ja jestem Prawdą"? W jaki sposób, poza wysłuchaniem niedzielnej homilii, słucham i rozważam słowo Boże (jestem w grupie formacyjnej, przychodzę na katechezy, biorę udział w rekolekcjach wyjazdowych, czytam...)?

Dar Słowa

IV Tajemnica Światła - Przemienienie Pana Jezusa
Panie Jezu, Ty przemawiasz do nas na różne sposoby. Mówisz do nas poprzez Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym. Ale mówisz także poprzez naukę Kościoła, poprzez słowa innych ludzi, przez różnorakie wydarzenia, których jesteśmy uczestnikami bądź świadkami. Mówisz przez piękno stworzenia.
Rozważając tajemnicę Twojego przemienienia na górze Tabor, zazdrościmy uczniom tego, że byli tak blisko tak wielkiego wydarzenia. Ale nie chcemy się na tym koncentrować.
Pragniemy, całym sercem, usłyszeć i głęboko przeżyć słowa: "To jest mój Syn umiłowany". Pragniemy, aby wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który był zabity za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, była w nas pełna, mocna, niezachwiana. Dlatego wraz z uczniami wołamy: Panie, przymnóż nam wiary!
Panie Jezu, otocz swoją miłością naszą rodzinę. Umocnij naszą wzajemną miłość. Uczyń nasze serca wrażliwymi na potrzeby i pragnienia najbliższych. Daj nam siłę, abyśmy podczas codziennych trosk nie zgubili wiary, aby problemy dnia codziennego nie zagłuszyły w nas Twojego głosu. Niech widok Twojego przemienionego ciała umacnia w nas wiarę i nadzieję, że my kiedyś zmartwychwstaniemy, że śmierć nie ma nad nami władzy.
Naucz nas, Panie, słuchać Ciebie. Uczyń wrażliwymi nasze serca, abyśmy Twego głosu nie lekceważyli, aby nie umykał nam w zgiełku tego świata. Niech Twoje słowo, spadając na glebę naszych serc, przyniesie stukrotny owoc. Niech przymnaża nam wiary. O to Cię prosimy w każdym wypowiadanym "Zdrowaś Mario".


Z nauczania Kościoła

"W Przemienieniu nie tylko kontemplujemy tajemnicę Boga, przechodząc ze światłości do światłości (por. Ps 36 [35], 10), lecz zostajemy wezwani do słuchania skierowanego do nas słowa Bożego. Ponad słowem Prawa u Mojżesza i proroctwa u Eliasza rozbrzmiewa słowo Ojca, odsyłające do głosu Syna.
Przedstawiając "umiłowanego Syna", Ojciec wzywa, aby Go słuchać (por. Mk 9, 7). Komentując scenę Przemienienia, Drugi List św. Piotra wyraźnie podkreśla słowa Ojca. Jezus Chrystus "otrzymał (...) od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach" (2 P 1, 17-19).
Oglądanie i słuchanie, kontemplacja i posłuszeństwo stanowią więc drogi prowadzące nas na świętą górę, na której Trójca Święta objawia się w chwale Syna. (błogosławiony Jan Paweł II, audiencja generalna, Watykan, 26.04.2000, 4 - 5).

Rachunek sumienia

Jak często staram się słuchać Jezusa? Jak często sięgam po lekturę Pisma świętego? Jak zachowuję się, gdy podczas Mszy świętej jest czytane Słowo Boże? Czy je zapamiętuję? Jak słucham nauczania Kościoła? Czy wierzę, że Bóg, poprzez papieża, biskupów i kapłanów, przemawia do mnie? Czy znam nauczanie Kościoła?

Moje postanowienie

...


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl