ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/09/13 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 50 tygodnia Roku Wiary (22.09. - 27.09.2013)!

     

"ŚW. LUDWIK I ŚWIĘCI OJCOWIE"

Myśli do medytacji, rozmowy

Święty Ludwik urodził się 25 kwietnia 1214 roku w Poissy. Tam również był ochrzczony, co często wspominał, nazywając się nawet Ludwikiem z Poissy, ponieważ tam otrzymał niezbywalną na wieki godność chrześcijanina. Jego ojcem był król Ludwik VIII, zaś matką Blanka, córka Alfonsa Kastylijskiego, zwanego Zdobywcą. Wielkość i świętość króla Ludwika IX nie są dziełem przypadku. Każda świętość, każda pomyślność, mają swoje źródło przede wszystkim w Bogu. Na to źródło wskazywała mu matka, dzielna i pobożna kobieta. Po Bogu właśnie jej najwięcej zawdzięczał. Pogłębiała w nim wiarę i ducha modlitwy. Modliła się razem z nim. Podczas gdy inni synowie królewscy od chłopięcych lat zaprawiali się do walki, on wraz z matką klękał do przyjmowania sakramentów świętych i wyciągał do Boga błagalne ręce, prosząc Go o potrzebne łaski dla młodych lat i przyszłych obowiązków. Dzięki matce od najmłodszych lat wzrastał w pobożności i miłości do wszystkiego, co święte.
Kiedy zmarł mu ojciec miał zaledwie dwanaście lat. Ukoronowano go uroczyście na króla Francji. Otoczony opieką matki przygotowywał się do przyszłych zadań. Do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku, rządy regencyjne z męską energią sprawowała matka. Żywo w pamięci zachował jej słowa wypowiedziane do niego jako młodzieńca: "Synu, wolałabym cię widzieć na marach, niż w grzechu". Bardziej cenił sobie kaplicę, w której otrzymał chrzest święty, aniżeli kościół katedralny, w którym go ukoronowano na króla.
Jako władca został zapamiętany jako pokojowy i głęboko religijny król. Ludwik IX godził liczne spory między skłóconymi rodami szlacheckimi wewnątrz Francji, jak również spory międzynarodowe. W 1248 r. zorganizował i sfinansował wyprawę krzyżową dla obrony Ziemi Świętej. Brało w niej udział prawie wyłącznie rycerstwo francuskie, które poprowadził osobiście. Choć krucjata zakończyła się klęską, a sam Ludwik IX przez pewien czas pozostawał w niewoli egipskiej, to gdy wrócił w 1254 r. uznany został za największego wśród monarchów Europy obrońcę chrześcijaństwa. Wspierał zakony, zwłaszcza żebraczy zakon franciszkanów, współcześnie utworzony przez pokutnika Franciszka z Asyżu, który głosił ideały ubóstwa i ascezy, oraz Zakon Rycerzy św. Łazarza opiekujący się trędowatymi. Rozwój kraju to również rozwój jego kultury duchowej i intelektualnej. Ludwik obok szeregu innych fundacji kościelnych, dokończył rozpoczętą w XII wieku przez biskupa Surgera przebudowę bazyliki Saint Denis w stylu gotyckim. Pragnął on, aby rozwijało się tam duchowe centrum Francji i trwała nekropolia królewska. Z osobą Ludwika IX związana jest fundacja uniwersytetu paryskiego, który wziął nazwę od królewskiego kapelana Roberta de Sorbon. Święty powołał także komisję sprawiedliwości, z której rozwinął się parlament królewski - zaczątek Stanów Generalnych. Do obrad władca dopuszczał również mieszczan i chłopów, co było ewenementem w ówczesnych realiach politycznych.
W 1234 r. ożenił się z Małgorzatą, cnotliwą córką Rajmunda, hrabiego Prowansji. Ich małżeństwo Bóg pobłogosławił jedenaściorgiem cudownych i dobrze wychowanych dzieci. Ludwik był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Miłował spokój życia w zjednoczeniu z Bogiem, ale wiedział, że przeciwna woli Bożej byłaby ucieczka do klasztornego zacisza i że w takim a nie innym stanie ma dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Święty król przywiązywał wielką wagę do więzów rodzinnych. Wieczorami siadywał otoczony gronem swych dzieci, prowadząc rozmowy, dając rady życiowe i zaszczepiając gorliwość w cnotach chrześcijańskich, przed śmiercią zaś pozostawił im wskazówki w testamencie.
Ludwik IX zmarł 25 sierpnia 1270 r., a już w 1297 r. papież Bonifacy VIII zaliczył go do grona świętych. Jego serce spoczywa do dziś w urnie w ołtarzu katedry Monreale na Sycylii. Jego szczątki znajdują się w kościele św. Dionizego pod Paryżem.
Trudno ukazać postać świętego Ludwika w krótkim rozważaniu, oddajmy więc na koniec głos biografowi świętego Jacques'owi Le Goff: "Cechowała go chęć urzeczywistnienia wzoru idealnego władcy, zdolność bycia jednocześnie głębokim idealistą i w znacznym stopniu realistą, wielkość w zwycięstwie i w klęsce. Był wcieleniem harmonii, pozornie sprzecznej, między polityką a religią, pacyfistycznym wojownikiem, budowniczym państwa, zawsze gotowym niepokoić się postępowaniem swoich przedstawicieli. Fascynowało go ubóstwo, chociaż jednocześnie zachowywał swoją pozycję, jego pasją była sprawiedliwość, choć szanował porządek odznaczający się głębokimi nierównościami. Łączył wolę i łaskę, logikę i porządek, bez których nie ma przeznaczenia".
Wspomnijmy również innych mężczyzn, których życie i postawa może być wzorem dla wszystkich ojców.
Błogosławiony Giuseppe Toniolo (1845-1918). Kochający mąż, ojciec siedmiorga dzieci, nauczyciel akademicki, badacz systemów ekonomicznych i działacz społeczny.
Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970). Nazywany "chrześcijaninem XX wieku", który życiem swym dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich. Naukowiec, który nigdy nie wątpił w to, że jego życiowym powołaniem jest małżeństwo i rodzina.

Modlitwy za wstawiennictwem świętych i błogosławionych ojców

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas modlić się do Boga słowami "Ojcze nasz", uczyń nas godnymi nazywania się dziećmi Bożymi. Spraw, byśmy silni Twoją miłością i umocnieni Twoją wiarą potrafili kroczyć mężnie przez życie. Spraw, abyśmy wzorując się na Twoich sługach, doskonałych i godnych naśladowania ojcach, potrafili podążać drogą samodoskonalenia i umiarkowania. Panie Jezu, Ty w przypowieści o synu marnotrawnym ukazałeś nam pełnię i wymiar ojcowskiej miłości, spraw abyśmy byli miłosierni względem bliźnich, potrafili wybaczać i zawsze potrafili okazać miłość i radość względem drugiego człowieka.

Śpiew: Niech nas ogarnia łaska, Panie, twa lub inny.

  • Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za dar św. Ludwika, w których ukazujesz nam wzór troski o własną rodzinę i służbę innym ludziom. Naucz wszystkich ojców godzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Nie dopuść, aby zdobywanie środków do życia było dla kogoś powodem ucieczki od obowiązków ojca względem własnych dzieci.
  • Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Twojego sługę Giuseppe Toniolo, wzorowego małżonka i ojca, mądrego wychowawcę młodzieży na katedrze uniwersyteckiej. On całkowicie poświęcił życie Twojemu Królestwu, dając świadectwo Ewangelii jako źródłu zbawienia dla kultury i społeczeństwa. Spraw, aby jego przykład skłonił nas do kochania Ciebie, jak on Ciebie kochał. Jego wstawiennictwo niech nas wspiera i nam pomaga w naszych potrzebach. Obdarz Kościół, który on bardzo kochał i któremu służył, by mógł go czcić obok Ciebie, na Twoich ołtarzach, świadka świeckiej świętości, na chwałę Najświętszej Trójcy.
  • Wszechmogący Boże, Ty obdarowałeś Twojego sługę Jerzego szczególną łaską wierności Chrystusowi w pracy naukowej i w życiu rodzinnym. Za jego wstawiennictwem wspieraj nas i nasze rodziny w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym. Za przyczyną Twojego sługi Jerzego udziel nam też łaski..., o którą Cię dzisiaj prosimy, a swego sługę obdarz chwałą ołtarzy.

Litania do świętego Ludwika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Ludwiku, zrodzony z pobożnych rodziców,
Święty Ludwiku, wychowany w bojaźni Bożej i miłości chrześcijańskiej,
Święty Ludwiku, wzorze męża i ojca rodziny,
Święty Ludwiku, łączący pobożność z nauką,
Święty Ludwiku, pomnażający w swym życiu dary natury i łaski Bożej,
Święty Ludwiku, prawdziwy wzorze cnót chrześcijańskich,
Święty Ludwiku, swym życiem naśladujący Chrystusa,
Święty Ludwiku, dla którego miłość była najwyższym prawem,
Święty Ludwiku, wierny sługo Chrystusa Króla,
Święty Ludwiku, wzorze chrześcijanina i władcy,
Święty Ludwiku, opierający rządy krajem na Bożych przykazaniach,
Święty Ludwiku, z miłością rządzący swymi poddanymi,
Święty Ludwiku, stróżu najczujniejszy sprawiedliwych ustaw,
Święty Ludwiku, zwalczający zło moralne w swym kraju,
Święty Ludwiku, gardzący dostojeństwem i doczesnym bogactwem,
Święty Ludwiku, unikający pychy i zaszczytów tego świata,
Święty Ludwiku, hojny rozdawco swoich bogactw,
Święty Ludwiku, prawdziwy obrońco chwały Bożej,
Święty Ludwiku, przez posty i umartwienie ciała prawdziwy męczenniku,
Święty Ludwiku, miłujący zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie,
Święty Ludwiku, wzorze bogomyślności,
Święty Ludwiku, szczodrobliwością najhojniejszy,
Święty Ludwiku, w miłości Boga najżarliwszy,
Święty Ludwiku, hojny fundatorze wspaniałych świątyń,
Święty Ludwiku, z dobrocią i miłością przygarniający ubogich,
Święty Ludwiku, założycielu domów opieki dla chorych i ubogich,
Święty Ludwiku, nawiedzający szpitale i usługujący chorym,
Święty Ludwiku, wielki jałmużniku i żywicielu ubogich,
Święty Ludwiku, opiekunie wdów i sierot,
Święty Ludwiku, żyjący w pełni duchem świętego Franciszka,
Święty Ludwiku, założycielu klasztorów dla Braci Mniejszych i Sióstr Klarysek,
Święty Ludwiku, Patronie tercjarzy franciszkańskich,
Święty Ludwiku, pełen dobroci wobec nieprzyjaciół,
Święty Ludwiku, walczący o Grób Jezusa Chrystusa,
Święty Ludwiku, wyznający Imię Chrystusa nawet w niewoli pogańskiej,
Święty Ludwiku, nawracający niewiernych do wiary chrześcijańskiej,
Święty Ludwiku, jako pielgrzym wędrujący do Ziemi Świętej,
Święty Ludwiku, cieszący się szacunkiem wśród innowierców,
Święty Ludwiku, nazwany przez muzułmanów królem sprawiedliwym,
Święty Ludwiku, chlubo Kościoła świętego,
Święty Ludwiku, orędowniku i patronie królestwa francuskiego,
Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym upraszasz ratunek u Boga,
Święty Ludwiku, za którego przyczyną wierni przy Twoim grobie doznawali cudownego uleczenia,

We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Ludwiku
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty przeniosłeś świętego Ludwika od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa niebieskiego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki, szukali Królestwa wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji ojców

  • Dobry Boże, polecamy Ci wszystkich ojców. Poprzez rodzicielstwo uczyniłeś ich znakiem Twojej ojcowskiej dobroci i miłości. Wspieraj ich w pracy, by mogli zapewnić godziwe warunki życia rodzinie i mieli dla niej czas.
  • Wszechmogący Boże, błogosław wszystkim ojcom. Spraw, aby znajdywali radość w kształtowaniu charakterów swoich dzieci. Niech synowie i córki, rosnące w latach i mądrości, napełniają serca ojców dumą i radością. Niech na starość ojcowie znajdują u swych dzieci czułą opiekę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl