ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/10/11 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 53 tygodnia Roku Wiary (13.10. - 19.10.2013)!

     

"ŚW. JÓZEF I ŚWIĘCI PRACOWNICY"

Myśli do medytacji, rozmowy

Święty Józef jawi się nam różnorako. Jako Oblubieniec Najświętszej Marii Panny, jako kochający i troskliwy ziemski Ojciec Jezusa Chrystusa. Jednak wielu z nas najsilniej zapisał się w sercach i umysłach jako ciężko pracujący, próbujący zapewnić byt swojej Rodzinie mężczyzna.
O samym życiu św. Józefa wiemy niewiele. Musimy polegać na tym, co przekazały nam o nim Ewangelie. A nie są to informacje obfite, poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Lecz mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna, który żył bardzo blisko czasów Apostołów, św. Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie.
Józef postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. Św. Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; dlatego stanowi on dla nas umacniający przykład, zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce, abyśmy zawierzyli Mu "na słowo", a więc nie mając jasności co do Jego zamysłu.
W Piśmie Świętym znajdziemy wiele fragmentów zalecających i nakazujących człowiekowi pracę, i to w jej wszelkiej odmianie, nawet gdy chodzi o pracę fizyczną. Praca wyzwala bowiem z człowieka najpełniej jego uzdolnienia, energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych, takich jak na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca, współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi. Wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli człowiek traktuje pracę, jako swoje posłannictwo jako zleconą sobie od Boga misję, praca dla niego staje się wówczas środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko książąt, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników.
Prosty rzemieślnik, cieśla z małej mieściny Nazaret z Galilei, św. Józef jest Patronem wszystkich pracujących. Żyjąc w zażyłości rodzinnej z Maryją i Jezusem, których Bóg powierzył mu w niepowtarzalnym darze, ofiarował swą pracę Jezusowi i Maryi. Wkładał w nią całą siłę i gorliwość, jakiej ona wymagała. I właśnie ta zwyczajna, ofiarna praca czyni go bliskim wszystkim ludziom.
Praca, wykonywana w ten sposób staje się cnotą. To właśnie poprzez nią Józef dostępuje uświęcenia. Nie poprzez kontemplację czy męczeństwo, ale poprzez codzienny, podejmowany stale i z radością trud. Podejmowany nie dla nadziei wielkiego zarobku, lecz dla samej wartości tej pracy, dla jej uświęcającego charakteru, z poczuciem, że jest ona niejako misją zleconą Mu przez Boga na ziemi. Na ten wymiar pracy zwraca naszą uwagę bł. Jan Paweł II w swej Adhortacji o św. Józefie: „Praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia. Ze względu na wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, aby przez nią przybliżać się do Boga - Stwórcy i Odkupiciela. Mowa tu w istocie o uświęceniu życia rodzinnego, które powinno stać się udziałem każdego człowieka wedle jego stanu, i do którego drogę wskazuje wzór dostępny dla wszystkich: Św. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać "wielkich rzeczy", ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste — byle prawdziwe i autentyczne.
Droga do świętości poprzez sumienne, pokorne i z Bogiem w sercu wykonywanie obowiązków była drogą wielu świętych Kościoła. Wspomnijmy niektórych z nich.
Święty Izydor Oracz (ok. 1080- ok. 1130). Patron rolników, który jako biedny młodzieniec pracował w charakterze parobka u zamożnych sąsiadów. Podczas modlitw, według le-gendy, pomagał mu na roli Anioł.
Święty Józef Moscati (1880-1927). Włoski lekarz i naukowiec, który całym swoim życiem świadczył o szczególnej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i głębokiej trosce nie tylko o zdrowie fizyczne pacjenta, ale także stan duchowy. Na ogół obok porad lekarskich udzielał upomnień, zachęcał do rachunku sumienia i przyjmowania sakramentów.

Modlitwy za wstawiennictwem świętych i błogosławionych pracowników

Panie Jezu Chryste, Ty poznałeś trud codziennej, ciężkiej fizycznej pracy, spraw abyśmy w naszym codziennym wysiłku potrafili dostrzec Ciebie i w coraz lepszym i pokornym wykonywaniu naszych obowiązków odnajdywali drogę do chrześcijańskiego wzoru życia. Uczyń byśmy wykonywali naszą pracę nie z poczuciem przymusu czy przykrego obowiązku, lecz odnajdywali w niej sposób na rozwój naszej duchowości. Spraw abyśmy zawsze pamiętali o drugim człowieku i nigdy nie wykonywali naszych obowiązków w sposób nieetyczny lub krzywdzący naszych bliźnich.

Śpiew: Przez przyczynę Świętych, wysłuchaj nas, Panie.

  • Chwalebny święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś nam łaskę, byśmy i my pracowali sumiennie i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Stwórcy, byśmy pracowali w porządku, spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; byśmy pracowali przede wszystkim w czystej intencji, kierowani miłością do Boga i ludzi oraz pragnieniem dążenia do świętości.
  • Święty Izydorze, prosimy cię pokornie, abyś o nas, grzesznikach, nędzami i pokusami różnymi doświadczanymi, pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On przez zasługi i przyczynę twoją raczył nas zachować od wszelkiego zła na duszy i na ciele. A wyproś nam łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia. Przez Świętego Izydora, któregoś Boże przy ciężkich pracach świętością życia obdarował, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jego przyczyną zachowani od wszelkiego zła, pracując około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość.
  • Święty Józefie Moscati, prawdziwy wzorze chrześcijańskich lekarzy, w ramach wykonywania swojego zawodu lekarza, zawsze dbałeś zarówno o duszę i ciało każdego pacjenta. Spójrz na nas, którzy odwołujemy się do Twojego niebiańskiego wstawiennictwa, byśmy mogli uzyskać dla nas zarówno fizycznego jak i duchowego zdrowia oraz wszelkich niebieskich łask. Uśmierz ból cierpiącym, daj pocieszenie chorym, pociesz cierpiących i daj nadzieję przygnębionym. Niech młodzi odnajdą w Tobie wzór, pracujący niech biorą z Ciebie przykład, starzejący się niech odnajdują w Tobie pocieszenie a umierający nadzieję zbawienia wiecznego. Bądź dla nas wzorem pracowitości, uczciwości i miłości, abyśmy mogli spełniać naszych chrześcijańskie obowiązki i chwalić Boga, naszego Ojca.

Litania do świętego Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji pracujących

Wzywajmy Bożego błogosławieństwa na świat ludzkiej pracy. Obejmijmy naszą modlitwą pracujących i bezrobotnych, pracodawców i ustanawiających prawo pracy. Niech wszystkich ogarnie Duch Boży, aby zachowali czyste ręce i miłość w sercu.
  • Módlmy się za wszystkich, którzy codziennie podejmują swoje obowiązki zawodowe i wypełniają je uczciwie. Niech Bóg napełni ich serca radością i pomnaża ich siły, aby mogli przez swoją pracę nie tylko zapewnić byt rodzinie, lecz także postępować na drodze ku świętości. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
  • Módlmy się za pracodawców i kierujących zakładami pracy, by wdzięczni Bogu za otrzymane talenty oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zachowali postawę szacunku wobec każdego pracownika i unikali wszelkiej niesprawiedliwości. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
  • Módlmy się za ustanawiających prawo pracy, aby opracowali ustawy sprzyjające rozwojowi go-spodarczemu kraju, zabezpieczające przed wykorzystywaniem jednych przez drugich i promujące ducha solidarności z potrzebującymi. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
  • Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu braku pracy lub zbyt niskiej zapłaty za wykonane zobowiązania, aby nie tracili nadziei i doczekali się uzdrowienia ich sytuacji. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
  • Módlmy się za osoby zmuszone do życia w ubóstwie, które ubliża ich godności i pozbawia je udziału w dobrach tej ziemi, aby państwo stworzyło dla nich warunki rozwoju, a wspólnota, w której żyją, nie pozostawiła ich bez opieki. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
  • Módlmy się za nas wszystkich, korzystających na każdym kroku z owoców czyjejś pracy, byśmy mieli dla pracujących uznanie i szacunek. Pracę rąk naszych, wspieraj, Panie Boże!
Panie wieków i tysiącleci, pobłogosław pracę, poprzez którą kobiety i mężczyźni zdobywają chleb dla siebie i dla swych najbliższych. Pomóż im dostrzegać w codziennym trudzie obecność Twego Syna Jezusa Chrystusa, który wykupił ludzką pracę z jarzma grzechu i przywrócił jej pierwotną godność. Tobie chwała i cześć teraz i na wieki wieków. Amen.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl