ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/10/18 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 54 tygodnia Roku Wiary (20.10. - 26.10.2013)!

     

"MARYJA KRÓLOWĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH"

Myśli do medytacji, rozmowy

Wśród wszystkich świętych Kościoła Maryja, Matka Jezusa, zajmuje szczególne miejsce. Nazywamy Ją wieloma Imionami. Jednym z Jej wspaniałych imion jest "Królowa Wszystkich Świętych."
O życiu Maryi wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Jedynie kilka faktów rozsianych tu i ówdzie wśród kart Ewangelii. Lecz każdy z nich jest niesłychanie znamienny. Ona jest "Tą, która jako ''służebnica Pańska'' umiała wypowiadać ''tak'' w każdej chwili swej ziemskiej pielgrzymki, a teraz, pokorna i wywyższona ponad wszelkie stworzenie, wskazuje nam wszystkim drogę do nieba" (bł. Jan Paweł II).
Ponieważ Maryja wybrana została na Matkę Boga, Kościół wierzy, że Bóg uświęcił Ją od pierwszych chwil Jej życia. Uchronił Ją od wszelkich grzechów. Wierzymy też, że doświadczyła Ona spełnienia wszystkich obietnic danych ludziom przez Boga: wzięta została do nieba wraz ze swoim ciałem.
Najświętsza Maryja Panna jest Królową Wszystkich Świętych, gdyż była najściślej zjednoczona ze swoim Synem, który jest źródłem wszelkiej świętości, była "pełna łaski", napełniona Duchem Świętym Uświęcicielem, najwierniej wypełniała wolę Ojca niebieskiego.
Maryja, wolna od grzechu pierworodnego, została również zachowana od wszelkiego innego grzechu, a otrzymana na początku świętość wypełniła całą Jej egzystencję. Maryja jest wzorem świętości, gdyż w pełni oddała swe życie do dyspozycji Najwyższego i przeszła w swoim życiu pierwsza tą drogą, którą później podążać będą wszyscy święci i błogosławieni Kościoła.
Zwracając się do Niej słowami "Królowo Wszystkich Świętych", Kościół chce podkreślić, że ma ona w sobie spośród wszystkich ludzi, żyjących i nieżyjących najwyższą świętość. Doskonale opisuje to papież Pius XII w encyklice "Ad Caeli Reginam": "Dla zrozumienia najwyższego stopnia godności wśród stworzeń, na który wstąpiła Bogarodzica, dobrze jest sobie uświadomić, że święta Boża Rodzicielka już od pierwszej chwili swego Poczęcia napełniona została wielką obfitością łaski, że nią przewyższa łaskę wszystkich świętych. Dlatego też - jak pisze wielkiej pamięci poprzednik Nasz Pius IX w swej encyklice - Bóg Niepojęty ''tak Ją cudownie obsypał bogactwem wszelkich darów niebieskich, podjętych z Boskiego skarbca, ponad wszelkie duchy Aniołów i świętych, że zawsze wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej i cała piękna i doskonała, cieszy się Ona taką pełnią niewinnej świętości, o jakiej nikomu poza Bogiem ani marzyć się nie zda, ani dostąpić nie można".
Powtórzmy tu za świętym Ludwikiem Marią Grignion de Montfort: "Chodzi zatem ostatecznie o to, by znaleźć taki środek, którego mocą łatwo można by otrzymać od Boga łaskę potrzebną do świętości. Taki środek istnieje: chcąc znaleźć łaskę u Boga, trzeba znaleźć Maryję. Maryja jedna znalazła dla siebie i dla każdego człowieka u Boga łaskę, jakiej nie otrzymał żaden z patriarchów i proroków, ani w ogóle nikt ze świętych starego zakonu. Ona dała życie Sprawcy wszelkiej łaski, i dlatego nazywa się ''Matką łaski'' - Mater gratiae.
Bóg Ojciec, od którego jako ze źródła istotnego płynie każdy dar doskonały, każda łaska, dał Maryi Swego Syna, a tym samym powierzył Jej wszystkie łaski. Uczynił to, według wyrażenia św. Bernarda, w ten sposób, że dał Jej wolę Swoją w Jezusie i przez Jezusa.
Bóg wybrał Ją skarbniczką, zarządczynią i szafarką wszelkich łask i przez Jej ręce przechodzą (jak głosi św. Bernardyn) wszystkie łaski Ojca Przedwiecznego, wszystkie cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego. Ona rozdziela je mocą władzy, jaką otrzymała, komu chce, jak, kiedy i ile chce.
Maryja otrzymała od Boga szczególną moc i panowanie nad duszami, więc odżywia je łaską i do wzrostu wiedzie w doskonałości. Gdyby ci, których szatan zwiódł, gdyby ci, co zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Matki Boskiej, umieli znaleźć Maryję - przez Maryję poznaliby Jezusa, a przez Jezusa doszliby do Boga. Kto znalazł Maryję, znalazł wszelkie dobro. Wypowiadając to słówko ''wszelkie'', nie dopuszczamy żadnych wyjątków, a więc znalazł: łaskę i przyjaźń Boga, moc przeciwko nieprzyjaciołom, prawdę naprzeciw kłamstwu, łatwe zwycięstwo nad trudnościami zbawienia, pogodę i radość w przykrościach życia."

Modlitwa za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny

Panie Jezu Chryste, w Twojej Matce, Najświętszej Maryi Pannie ukazałeś nam wzór świętości, spraw abyśmy podążając za jej przykładem próbowali żyć całkowicie zgodnie z Twoją wolą. Spraw aby wszystkie nasze uczynki, myśli i słowa zanurzone były w Twojej osobie. Byśmy zawsze pamiętali o celu naszego życia, którym jest zjednoczenie z Bogiem. Prosimy Cię o te dary przez wstawiennictwo Królowej Wszystkich Świętych.

Śpiew: Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź lub inny.

Maryjo, prosimy Cię, wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie. Chorym przynieś uzdrowienie. Tym, którzy się dobrze mają - wdzięczność i miłość Bożą. Skłóconym daj pojednanie, a tym, co żyją w zgodzie - wytrwałość w niej i stałość. Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku; tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze, a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie. a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy. Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.
Maryjo, cała przeczysta! W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi. Wyproś nam serce proste, napełnij nas swoja radością. Dziewico mówiąca ''fiat'' i śpiewająca „magnificat”, uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje. Maryjo, cała pokorna, ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą, pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę i zanurzyć się w Tajemnicę Chrystusa, abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi. Maryjo, cała wierna, Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana, Ty przyjęłaś Jego tajemnicę i rozważałaś ją w sercu swoim. Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś, i byłaś wzorem stałości w próbie i w uniesieniu radości. Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom, być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi.
O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas, ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje triumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości. Ufamy, że Twe miłosierne źrenice pochylą się nad naszą nędzą, naszymi trwogami, naszymi walkami i słabościami, że wargi Twe rozchyli uśmiech z powodu naszych radości i zwycięstw, że Ty usłyszysz głos Jezusa, gdy mówi o każdym z nas to, co powiedział o uczniu umiłowanym: Oto syn Twój.
Przeto my, nazywając Cię Matką naszą, obieramy Cię, jak Jan, za przewodniczkę, siłę i pociechę naszego życia śmiertelnego. Wierzymy, iż w chwale, gdzie królujesz, słońcem obleczona, i gwiazdami uwieńczona, jesteś - po Jezusie, radością i weselem wszystkich aniołów i świętych. Przeto my z tej ziemi, po której pielgrzymujemy, wzmocnieni wiarą w przyszłe ciał zmartwychwstanie, patrzymy ku Tobie. Tyś naszym życiem, naszą słodyczą, naszą nadzieją. Pociągnij nas łagodnością głosu Twego i ukaż nam, po naszym wygnaniu, Jezusa, owoc żywota Twego, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Królowo Wszystkich Świętych wraz z wszystkimi, którzy cieszą się już radością Nieba - módl się za nami.

Litania do Najświętszej Maryi Panny Królowej

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Umiłowana Córko Boga Ojca,
Matko Chrystusa, Króla wieków,
Chwało Ducha Świętego,
Panno, Córko Syjonu,
Panno uboga i pokorna,
Panno cicha i słuchająca,
Służebnico posłuszna w wierze,
Matko Chrystusa Pana,
Współpracowniczko Odkupiciela,
Pełna łaski,
Źródło piękności,
Skarbnico cnót i mądrości,
Pierwszy owocu Odkupienia,
Doskonała uczennico Chrystusa,
Najczystszy obrazie Kościoła,
Niewiasto Nowego Przymierza,
Niewiasto obleczona w słonce,
Niewiasto ukoronowana gwiazdami,
Pani wielkiej dobroci,
Pani przebaczenia,
Pani naszych rodzin,
Radości nowego Izraela,
Ozdobo Kościoła Świętego,
Chlubo rodzaju ludzkiego,
Orędowniczko łaski,
Szafarko Bożego zmiłowania,
Wspomożenie ludu Bożego,

Królowo miłości,
Królowo miłosierdzia,
Królowo pokoju,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców wiary,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo ziemi,
Królowo niebios,
Królowo świata,
Królowo Polski.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta, Boża Rodzicielko!
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. + Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna. Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl