ROK WIARY
11.10.2012 - 24.11.2013

Data 2013/11/16 08:30:00 | Temat: Rok Wiary - OTWARCIE - ODPUSTY

Pomoce do przeżycia 58 tygodnia (ostatniego!) Roku Wiary (17.11. - 23.11.2013)!

     

WPROWADZENIE W PRZEŻYWANIE OSTATNICH TYGODNI W ROKU WIARY

Ostatni okres Roku Wiary ma charakter owocowania i ma wezwać do działań, które mają się przyczynić do tego, aby wspólnota parafialna coraz bardziej stawała się wspólnotą Kościoła. Jest nią jako rodzina dzieci Bożych i trzeba umacniać więzy miłości, którymi Bóg wszystkich połączył. Jest nią jako Ciało Chrystusa i należy dążyć do tego, aby każdy członek wspólnoty spełniał te zadania, które Bóg mu wyznaczył. Wspólnota parafialna jest Kościołem także dlatego, że jest świątynią Ducha Świętego, pełną dynamizmu apostolskiego.
Okres zwykły roku liturgicznego jest szczególnym czasem systematycznego wzrostu duchowego i przynoszenia owoców wiary. Temu wzrostowi mają służyć wszystkie inicjatywy duszpasterskie. Dzięki nim powinny się objawić "wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych", a wspólnota parafialne powinna rozkwitnąć wszystkimi talentami i charyzmatami, jakimi Bóg uobecnił jej członków. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał (AG 18.03.1992): "Kapłaństwo hierarchiczne - służebne zostało ustanowione w Kościele w tym celu, aby mogły się aktualizować wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych [...]. Zgodnie z tą nauką, należącą do najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej, "aktywność" Kościoła nie sprowadza się do hierarchicznej posługi pasterzy, podczas gdy świeccy pozostają w stanie bierności. Cała bowiem chrześcijańska aktywność świeckich, a szczególnie współczesne apostolstwo świeckich daje świadectwo nauczaniu soborowemu, zgodnie z którym kapłaństwo wiernych i posługa kapłańska hierarchii w Kościele są "wzajemnie przyporządkowane"".

TYDZIEŃ 58 "PARAFIA WSPÓLNOTĄ KOMUNII"

"Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w latoroślach (Por. J 15,1-17; Ga 5, 22). W liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci Boże. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska" (KKK 1108).
Słowa te wyjaśniają główny cel posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej, a także ukazują zasadniczy kierunek wszelkich działań podejmowanych przez Kościół. Jest nim "doprowadzenie do komunii". Jedność Osób Bożych jest tajemnicą życia Trójcy. W tej jedności uczestniczymy dzięki łasce sakramentalnej i ta jedność powinna przenikać coraz bardziej życie wspólnoty wierzących. Do tej prawdy nawiązywał również Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte (nr 43): "Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Co to oznacza w praktyce? Także tutaj można by bezpośrednio przejść na płaszczyznę działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy do programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty".
Duchowość komunii powinna przenikać wszystkich członków wspólnoty. Nikt nie powinien występować przeciw drugiemu ani podejmować działań, które powodują podział. Trzeba też pielęgnować ten rodzaj służby, który jest we wspólnocie szczególnym znakiem jedności i który przyczynia się do tego, że wszyscy zbliżają się do Boga oraz nawzajem do siebie. Oto kilka sugestii do przemyśleń. Sposób celebracji niedzielnej Eucharystii. W Eucharystii najbardziej objawia się Kościół i najbardziej umacnia się prawdziwa komunia duchowa. Należy podejmować wciąż nowe wysiłki, aby celebracja Eucharystii była wydarzeniem wspólnotowym również od strony zaangażowanie wiernych, którzy w niej uczestniczą.
Zaproszenie (zgłoszenia u Ks. Wikariusza!):
  • do chóru parafialnego
  • do posługi w Modlitwie Wiernych (również osoby dorosłe!).


Ten artykuł pochodzi ze strony:
http://www.pawelbielsko.pl