Wielki Post 2016


Data 2016/02/10 00:30:00 | Temat: Wielki Post 2016

Tegoroczny Wielki Post (czas przygotowania do Świąt Paschalnych) przeżywamy w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu - Roku Miłosierdzia.
Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia "Misericordiae vultus" napisał: "Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych."
Odpowiadając na to wezwanie od Środy Popielcowej przez wszystkie niedziele Przygotowania Paschalnego podejmujemy refleksję nad parami uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Pomaga w tym dekoracja przed ołtarzem i symbole pojawiające się tam sukcesywnie.
 • Środa Popielcowa: głodnych nakarmić i grzeszących upominać - symbol: chleb
   
 • 1 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: spragnionych napoić i nieumiejętnych pouczać - symbol: filiżanka
   
 • 2 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: nagich przyodziać i wątpiącym dobrze radzić - symbol: koszula
   
 • 3 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: podróżnych w domu przyjąć i strapionych pocieszać - symbol: plecak i "podróżni"
   
 • 4 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: więźniów pocieszać i krzywdy cierpliwie znosić - symbol: łańcuch
   
 • 5 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: chorych nawiedzać i urazy chętnie darować - symbol: kroplówka
   
 • 6 niedziela Przygotowania do Świąt Paschalnych: umarłych pogrzebać i modlić się za żywych i umarłych - symbol: szkielet
   
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: 2447 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3). Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić - to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać (Por. Mt 25, 31-46). Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim (Por. Tb 4, 5-11; Syr 17, 22) jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu (Por. Mt 6, 2-4): Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste (Łk 11, 41). Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? (Jk 2, 15-16) (Por. 1 J 3,17).


W życiu parafialnym kontynuujemy Drogę Miłosierdzia.
Po okresie Narodzenia Pańskiego kiedy odkrywaliśmy dar obecności przyszedł czas by w Wielkim Poście odkryć dar uzdrowienia.
W czasie nabożeństw Gorzkich Żalów idziemy za Jezusem na kartach Ewangelii by przyglądać się Mu kiedy uzdrawia. Z tym darem Bóg Ojciec chce także przyjść do nas przez Jezusa, swojego Syna, tu i teraz!


W naszej dekoracji w kaplicy bocznej na Boga, który wychodzi nam naprzeciw wskazuje zapalające się czerwone światło na tabernakulum (jednocześnie jest to sygnał, że został uruchomiony cykl!).

Następnie zapala się światło, które wskazuje na Bramę Miłosierdzia.Za chwilę Brama się otwiera i naszym oczom ukazuje się obraz Rembrandta przedstawiający Miłosiernego Ojca, który przyjmuje powracającego Syna Marnotrawnego (zobaczenie obrazu w całości jest dość trudne, ale dostępne są reprodukcje i tekst Ewangelii św. Łukasza - blisko skarbonki!).
Jednocześnie do naszych uszu dobiega tekst "Dzienniczka" św. s. Faustyny (najlepiej usiąść blisko skarbonki, bo wtedy dobrze słychać!). Fragmenty są odtwarzane losowo, więc tekst, który słyszymy, to może właśnie ten, który Bóg przygotował dla CIEBIE?

Po paru minutach Brama się zamyka, ale wystarczy się poruszyć i cały cykl zacznie się na nowo!


Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych (a nawet całkowitej abstynencji!!!).
Zapraszamy też do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy Św. wieczornej i Gorzkich Żalów z rozważaniami o Jezusie uzdrawiającym w niedzielę o godz. 1700.
Przypominamy o możliwości zyskiwania odpustu, także zupełnego - np. przy spełnieniu zwykłych jego warunków przez pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej.
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godz. 1630!


OKRES WIELKIEGO POSTU
 • Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres wielkiego postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 • Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 • W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 • Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.
POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
 • Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
 • Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty (KPK, kan. 1251-52).
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 3-4) i wykonania określonych dzieł.
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być - przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym - w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 6. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.


  Ten artykuł pochodzi ze strony:
  http://www.pawelbielsko.pl